برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

crowd

/ˈkraʊd/ /kraʊd/

معنی: اجتماع، گروه، جمعیت، شلوغی، ازدحام، جماعت، انبوه مردم، ازدحام کردن، چپیدن، بازور و فشار پر کردن
معانی دیگر: گروه بزرگی از مردم، چپیره، عوام الناس، مردم عادی، توده ی مردم، قاطبه ی مردم، (دسته ای از مردم که وجه مشترکی دارند) تماشاچیان، بینندگان، باند، چپیدن در، چپاندن (مردم را در جایی)، گرد آمدن، جمع شدن (با round یا about)، با فشار عقب زدن یا (از جایی) راندن، (عامیانه) اذیت کردن، مزاحم شدن، پاپی شدن، عرصه را بر کسی تنگ کردن، (انگلیس - محلی) ویولن

بررسی کلمه crowd

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large number of people massed together.
مترادف: concourse, crush, flock, horde, mass, multitude, throng
مشابه: army, assembly, bevy, confluence, drove, herd, host, legion, mob, pack, population, swarm

- It was hard to find her amidst the crowd at the station.
[ترجمه ترگمان] پیدا کردن او در میان جمعیت ایستگاه سخت بود
[ترجمه گوگل] سخت بود که او را در میان جمعیت در ایستگاه پیدا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a particular social group of an undetermined size, bound together by common interests or activities.
مترادف: association, circle, coterie, society
مشابه: band, bunch, clique, club, company, crew, faction, force, gang, gathering, group, party, set, troop

- She hangs out with the college crowd these days.
[ترجمه ترگمان] این روزها با جمعیت کالج فاصله داره
[ترجمه گوگل] این روزها با جمعیت کالج آویزان شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I don't associate with his crowd anymore.
[ترجمه ترگمان] من دیگه با جمعیت اون معاشرت نمی‌کنم
[ ...

واژه crowd در جمله های نمونه

1. crowd (on) sail
(کشتی بادبانی) شمار زیادی بادبان افراشتن (برای زیاد کردن سرعت)

2. crowd out
(با فشار یا ازدحام کسی را) بیرون راندن

3. a crowd (of people) gathered in the square
انبوهی از مردم در میدان گرد آمدند.

4. the crowd besieged the car
جمعیت ماشین را احاطه کرد.

5. the crowd dispersed at the first shot
با اولین تیراندازی جمعیت متفرق شد.

6. the crowd kazem is traveling with these days are all addicts
افرادی که این روزها کاظم با آنها معاشر است جملگی معتاد هستند.

7. the crowd mooched away in silent disinterest
جمعیت با سکوت حاکی از عدم علاقه به آرامی دور شد.

8. the crowd panicked with the sound of explosion
در اثر سر و صدای انفجار مردم هراس زده شدند.

9. the crowd spilled over into the square
جمعیت ریختند توی میدان.

10. the crowd tilted into the room
جمعیت ریختند توی اتاق.

11. the crowd was so orderly that the police presence seemed superfluous
آن جمعیت آنقدر مرتب و منظم بود که حضور پلیس غیر ضروری به‌نظر می‌رسید.

12. a big crowd
...

مترادف crowd

اجتماع (اسم)
union , muster , collection , assemblage , meeting , aggregation , community , commonwealth , society , assembly , crowd , commonweal , milieu , turn-out
گروه (اسم)
many , school , section , outfit , mass , heap , cohort , kind , flock , society , assembly , clique , ring , troop , team , pack , army , host , corps , group , company , platoon , folk , crowd , class , gang , clinch , cluster , bunch , ensign , fry , shoal , bevy , concourse , swarm , throng , congregation , covey , herd , multitude , horde , legion , rout , skulk , squad
جمعیت (اسم)
habitancy , party , heap , flock , society , bike , army , group , company , population , crowd , people , mob , gang , cortege , press , throng , herd , habitance , gaggle
شلوغی (اسم)
jumble , chaos , babel , crowd , bustle , blatancy , to-do
ازدحام (اسم)
huddle , congestion , host , crowd , hurtle , press , swarm , throng , drove , hoi polloi , rabble , rabblement , turn-out , to-do
جماعت (اسم)
stream , meeting , crowd , congregation , posse
انبوه مردم (اسم)
crowd , mob
ازدحام کردن (فعل)
huddle , flock , crowd , mob , press , overcrowd , swarm , throng , serry
چپیدن (فعل)
crowd
بازور و فشار پر کردن (فعل)
crowd

معنی عبارات مرتبط با crowd به فارسی

(با فشار یا ازدحام کسی را) بیرون راندن
(کشتی بادبانی) شمار زیادی بادبان افراشتن (برای زیاد کردن سرعت)
خیلی عصبی، جمعیت به حد گنجایش، پر
(عامیانه) مزاحم نشو (ما دو نفر می خواهیم تنها باشیم)، سه نفری نمی شود
دو تا خوب سه تا زیاد

معنی کلمه crowd به انگلیسی

crowd
• public; large group of people; large number of objects grouped together
• gather together, group together; press in
• a crowd is a large group of people who have gathered together.
• a crowd is also a group of friends, or people with the same interests or occupation; an informal use.
• when people crowd round someone or something, they gather closely together around them.
• if a group of people crowd a place or crowd into it, they fill it completely.
crowd control
• keeping a large group of people in order
crowd of spectators
• group of people who watch (an event, play, etc.)
crowd psychology
• group dynamics of a large crowd
crowd puller
• person who attracts much attention or a large audience; thing that attracts a large audience
angry crowd
• mass of irritated people, large group of angry people
dense crowd
• throng of people, multitude, mob
draw the crowd
• attract a large group of people
force a passage through the crowd
• push one's way through a crowd of people
jubilant crowd
• joyful crowd, large joyful group of people
rioting crowd
• crowd that has lost control and begun to behave in a violent disorderly way
two's company three is a crowd
• two people are enough, three people is too many
would pass in a crowd
• can pass by without being noticed

crowd را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن
همهمه
Arsida
Group of people
گروهی زیادی از مردم😀😀
melika
شلوغی
رضا
اجتماع
عسل
تعداد زیادی از مردم در یک مکان
Mohadeseh
شلوغ
Paria
A large number of people in one place
zeinab
A larg number of people in one place
Mahdis💫
گروهی از مردم در یک مکان
Ehsan
جمعیت
Neymarjt
A large number of people in one place.
Lavin
اجتماع،جمعیت،گروهی از مردم
nazanin
شلوغ
ایما محسنی
جماعت
Ayda
A large number of people in one place
💙🌠Shidi
شلوغی، ازدحام
Yasna
شلوغی
ازدحام
تعداد زیادی از مردم در یک مکان
Haana
A large number of people in one place
nili
اغتشاش
علی اصعر
شلوغی, گروهی از مردم در یک مکان
a group of people in one place
میثم روشنی
جمع،دورهمی
رضایی
A large number of people in one place
تعداد زیادی مردم در یک مکان
A group of people
یک گروه از مردم
Crowd=👪
😄😄😄😄😄😄😄😄
....Setayesh rezaie....
کارا
Crowd😎😎
یک گروه از مردم🙄😗
Parya.mm
Crowd someone به صورت عامیانه به معنی مزاحم کسی شدن یا اذیت کردن می باشد .
Sorry, I don't wanna crowd you
ببخشید، نمی خوام مزاحمت بشم.
helena.r
گروهی از مردم
لایک کنین گایز👍🏻👍🏻
👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩
Harry saw his mom and dad running through the crowd.
🤭به معنی جمعیت😉
😜 معنی جمله ی بالا😝
🙄 هری دید پدر و مادرش رو که از میان جمعیت به سمتش می دوند.😎
Sana Majdi
It means a large number of people in one place

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی crowd

کلمه : crowd
املای فارسی : کرود
اشتباه تایپی : زقخصی
عکس crowd : در گوگل

آیا معنی crowd مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )