برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

consciousness

/ˈkɑːnʃəsnəs/ /ˈkɒnʃəsnəs/

معنی: اگاهی، فهم، هوشیاری، حس اگاهی
معانی دیگر: بهوشی، هشیاری، هشداری، شعور، بصیرت، دانستگی، ضمیر، ذهن، خاطر، آگاهی، توجه، خودآگاهی، خبر

بررسی کلمه consciousness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or quality of being conscious or aware.
متضاد: oblivion
مشابه: feeling, mind

(2) تعریف: the sum of the attitudes and feelings of an individual or of a group of people.

(3) تعریف: awareness; sensitivity.

- political consciousness
[ترجمه ترگمان] هوشیاری سیاسی
[ترجمه گوگل] آگاهی سیاسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه consciousness در جمله های نمونه

1. social consciousness
آگاهی اجتماعی

2. lose consciousness
از هوش رفتن

3. to regain consciousness
(دوباره) به هوش آمدن

4. in the outskirts of consciousness
در مرزهای خودآگاهی

5. what is ingrained in her consciousness
آنچه در ضمیر او نقش بسته است.

6. He moaned with pain before losing consciousness.
[ترجمه ترگمان]پیش از آن که بی‌هوش شود از درد می‌نالید
[ترجمه گوگل]او قبل از از دست دادن هوشیاری درد را تحمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I can't remember any more-I must have lost consciousness.
[ترجمه ترگمان]هیچ چیز دیگری را به یاد ندارم - باید حواسم را از دست داده باشم
[ترجمه گوگل]من دیگر نمی توانم به یاد داشته باشم باید آگاهی را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. David lost consciousness at eight o'clock and died a few hours later.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف consciousness

اگاهی (اسم)
knowledge , acquaintance , awareness , consciousness , inkling , intelligence , advice , advertisement , monition , idea , dope , perception , cognizance , immediacy
فهم (اسم)
understanding , consciousness , intelligence , insight , apprehension , appreciation , realization , comprehension , grasp , conception , uptake
هوشیاری (اسم)
consciousness , astuteness , caution
حس اگاهی (اسم)
consciousness

معنی عبارات مرتبط با consciousness به فارسی

آگاهی انگیزی (افزودن میزان آگاهی فرد نسبت به مسایل ویژه ی اجتماعی از راه شرکت در جلسات آموزشی و بحثی)
همبستگی طبقاتی، آگاهی طبقاتی، سنخ گرایی، سنخگرایی he is so class conscious that he would not associate with people of lower classes او آن قدر تعصب طبقاتی دارد که با طبقات پایینتر از خود مراوده نمیکند
از هوش رفتن
(روانشناسی) سیلان ذهن، روانگی آگاهی، (ادبیات - بیان افکار و برداشت های شخصیت های داستان) خاطر نمایی، جریان فکر، تسلسل روانی سبک نویسندگی

معنی consciousness در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] هشیاری. حالت وقوف و هشیار بودن. رایجترین کاربرد این اصطلاح همین است، مثلاً وقتی گفته می شود "او هشیاری خود را از دست داد".
[سینما] واپس کشیده شده

معنی کلمه consciousness به انگلیسی

consciousness
• awareness of one's surroundings; cognition, ability to perceive
• your consciousness is your mind together with your thoughts, beliefs and attitudes.
• if you lose consciousness, you are unconscious rather than awake. if you have regained consciousness, you are awake again rather than unconscious.
class consciousness
• awareness of the differences between the classes (lower class, upper class, etc.)
level of consciousness
• position or standard of conscious awareness
lose consciousness
• become unconscious
loss of consciousness
• loss of one's senses
lost consciousness
• lost use of his senses
recover consciousness
• become conscious again, return to consciousness
regain consciousness
• return to consciousness, come to, become conscious again
regained consciousness
• came out of a coma; was revived from a fainting spell, recovered from fainting
self consciousness
• act of being aware of one's actions, self awareness
stream of consciousness
• perception of thought as a series of conditions which flow with time (psychology); recording of a series of thoughts on paper without any chronological or syntactical order (literature)

consciousness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

donya
درک و فهم
محمد حسین
هوشیاری
خورشيدوند
آگاهي
Thank you for your to have give me advice
از شما متشکرم که به من توصیه می کنید
Sara
حس, آگاهی
منیره غفرانی
ضمیر خودآگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی consciousness
کلمه : consciousness
املای فارسی : کآنسکیوسنس
اشتباه تایپی : زخدسزهخعسدثسس
عکس consciousness : در گوگل

آیا معنی consciousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )