برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

complication

/ˌkɑːmpləˈkeɪʃn̩/ /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn̩/

معنی: سختی، پیچیدگی، بغرنجی
معانی دیگر: بغرنج سازی، هم پیچیدگی، تودرتویی، گوریدگی، هم تافتگی، اشکال، دردسر، (پزشکی) بیماری ثانوی، (جمع) عوارض، طب عوار­، عواقب

بررسی کلمه complication

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of complicating.
مترادف: complicating, entangling
مشابه: entanglement, involution, wrinkle

(2) تعریف: a complicated or complex state or condition.
مترادف: complexity, entanglement, intricacy, involution, involvement, perplexity, tangle
مشابه: difficulty, dilemma, jumble, jungle, labyrinth, maze, predicament, problem, quandary

(3) تعریف: an element or factor, often unexpected, that adds complexity to a thing or situation.
مترادف: hitch, snag
مشابه: catch, complexity, difficulty, hindrance, impediment, obstacle, obstruction, problem, stumbling block

واژه complication در جمله های نمونه

1. the presence of both suitors at the party was a major complication
حضور هر دو خواستگار در مهمانی مشکل بزرگی بود.

2. The age difference was a complication to the rela-tionship.
[ترجمه علی جادری] اختلاف سن در رابطه , مشکل بزرگی بود .
|
[ترجمه ترگمان]تفاوت سنی یک مشکل در رابطه با موضوع بود
[ترجمه گوگل]اختلاف سنی عواقب ارتباطی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Another complication was the excess of imports over exports.
[ترجمه ترگمان]یک مشکل دیگر، افزایش واردات نسبت به صادرات بود
[ترجمه گوگل]عوارض دیگری نیز افزایش واردات بیش از صادرات بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have enough complication in my life without having to look after your sick pets!
[ترجمه علی جادری] من به اندازه کافی د ...

مترادف complication

سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
پیچیدگی (اسم)
crank , swathe , crankle , twist , labyrinth , warp , elaboration , clubfoot , complexity , complication , convolution , intricacy , complicacy , furl , contortion , crankiness , intorsion , plexus , knotting , refractile
بغرنجی (اسم)
puzzlement , complexity , complication , intricacy , snarl , complicacy

معنی complication در دیکشنری تخصصی

complication
[بهداشت] عارضه
[سینما] فیلم ترکیبی / فیلم گردآوری شده

معنی کلمه complication به انگلیسی

complication
• complicated state; something which complicates, something which creates additional problems
• a complication is a problem or difficulty.
complication of the disease
• unexpected difficulties arising in the progression of a disease

complication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا عباسی
موانع
زهره
عوا رض (بیماری)
Pneumonia is one of the common complications faced by bed-ridden patients.
ذات الریه یکی از عوارض شایع بیماران بستری است
عهدیه تیاری
اختلال
التن قاسمپور
Problem،سختی،مشکل
Hamid
عوارض - پیچیده و بغرنج
ERFAN
پیچیدگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی complication

کلمه : complication
املای فارسی : کمپلیکتین
اشتباه تایپی : زخئحمهزشفهخد
عکس complication : در گوگل

آیا معنی complication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )