برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

competition

/ˌkɑːmpəˈtɪʃn̩/ /ˌkɒmpəˈtɪʃn̩/

معنی: هم اوری، رقابت، مسابقه، سبقت جویی، هم چشمی، تفاضل
معانی دیگر: مقابله، ناورد، شرکت در مسابقه، رقیب، حریف

بررسی کلمه competition

اسم ( noun )
(1) تعریف: the process or act of competing.
مترادف: contention, rivalry
مشابه: challenge, clash, conflict, one-upmanship, opposition, race, strife, struggle, war

- Athletics is particularly appealing for those who enjoy competition.
[ترجمه ترگمان] ورزش به ویژه برای کسانی جذاب است که از رقابت لذت می‌برند
[ترجمه گوگل] دو و میدانی مخصوص کسانی است که از رقابت لذت می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Competition for jobs in the film industry can be fierce.
[ترجمه ترگمان] رقابت برای کار در صنعت فیلم می‌تواند سخت باشد
[ترجمه گوگل] رقابت برای مشاغل در صنعت فیلم می تواند شدید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Their daughter and our son are in competition for first place.
[ترجمه Mahshid] دختر و پسر های ما داخل این رقابت مقام اول را دارند.|
[ترجمه شقایق ...

واژه competition در جمله های نمونه

1. business competition
رقابت بازرگانی

2. cutthroat competition
رقابت بی‌امان

3. foreign competition killed local industries
رقابت خارجی صنایع محلی را نابود کرد.

4. foreign competition ruined our factory
رقابت برون‌مرزی کارخانه ما را ورشکسته کرد.

5. free competition in the economic arena
رقابت آزاد در صحنه‌ی اقتصادی

6. free competition is the essence of capitalism
رقابت آزاد جوهر کاپیتالیسم است.

7. healthy competition in a free economy
(مجازی) رقابت سالم در یک اقتصاد آزاد

8. keen competition
رقابت شدید

9. korean competition undid our company
رقابت کره‌ای‌ها شرکت ما را نابود کرد.

10. stiff competition
رقابت شدید

11. superpower competition
رقابت ابر قدرت‌ها

12. a wrestling competition
مسابقه‌ی کشتی

13. he entered the competition
او در مسابقه شرکت کرد. ...

مترادف competition

هم اوری (اسم)
antagonism , competition , reproduction , rivalry , supplementation
رقابت (اسم)
contest , competition , rivalry , contestation , racing
مسابقه (اسم)
match , game , contest , race , competition , emulation , tourney , racing , tournament
سبقت جویی (اسم)
competition
هم چشمی (اسم)
rival , competition , rivalry , emulation
تفاضل (اسم)
priority , competition , difference , residuum

معنی competition در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] رقبت
[فوتبال] رقابت –مسابقه
[نساجی] رقابت
[ریاضیات] مقایسه، مسابقه ی ورودی، رقابت، سبقت جویی
[خاک شناسی] رقابت
[ریاضیات] مسأله ی رقابت
[کوه نوردی] کمسیون صعودهای مسابقه ای از کمسیونهای (UIAA)
[حسابداری] رقابت انحصاری
[ریاضیات] رقابت کامل

معنی کلمه competition به انگلیسی

competition
• rivalry, act of competing against another; contest
• competition is a situation in which two or more people or groups are trying to get something which not everyone can have.
• competition is also a situation involving two or more companies in which each company tries to get people to buy their products.
• a competition is an event in which people take part in order to find out who is best at a particular activity.
all round competition
• gymnastics competition which includes every event
fair competition
• contest played and judged according to the rules, contest equally fair to all sides
foreign competition
• competition from businesses operating in other countries
marketplace competition
• competition between businesses
perfect competition
• rational free market of manufacturers and individual buyers that have all needed information (economics)
short course competition
• swimming race using a short racing pool
swimming competition
• swimming contest
unfair competition
• unjust contest, competition in which one of the contestants has a clear advantage
withdrew from the competition
• dropped out of the race, took his name off the list of competitors

competition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mo
مسابقه
H.R
مسابقه
حسین سالک نژاد
رقابت چالش
حدیث ایران
رقابت -هم چشمی - مسابقه
امیررضا فرهید
Competition is a synonym for race.
shiva_sisi‌
رقبت
Masih
رقابت
سهیل حسن زاده
competition is a game to find out who is the best
سعید عباس نژاد اورموی
همکاری رقابتی
ستاره آبی
com‧pe‧ti‧tion
/ˌkɒmpəˈtɪʃən $ ˌkɑːm-/


1) اسم غیر قابل شمارش هست.
.a situation in which people or organizations try to be more successful than other people or organizations
وضعیتی که افراد یا سازمان ها سعی می کنند از سایر افراد یا سازمان ها موفق تر باشند.

مثال:
.Competition for the job was intense
.Sometimes there’s a lot of competition between children for their mother’s attention
.This price reduction is due to competition among suppliers
.competition in the automobile industry
.There is fierce competition between the three leading soap manufacturers

2) singular, uncountable مفرد، غیرقابل شمارش
.the people or groups that are competing against you, especially in business or in a sport
افراد یا گروه هایی که در برابر شما رقابت می کنند، به خصوص در تجارت یا ورزش.

مثال:
.Going to trade fairs is an ideal opportunity to size up the competition
.Jones is certain to win the race; there’s just no competition
.The team overcame fierce competition for their place in the finals

3)countable قابل شمارش
.an organized event in which people or teams compete against each other
یک رویداد سازمان یافته که در آن افراد یا تیم ها مقابل یکدیگر به رقابت می پردازند.

مثال:
.a photography competition
.a competition to find a designer for the new building
.With France out of the competition, England have a great chance to win


کاربرد آن در نقش فعل یا صفت یا در عبارت

VERBS
face competition
(from somebody)
مثال:
.Website designers face increasing competition

beat off/fight off competition
مثال:
.She beat off competition from dozens of other candidates to get the job


ADJECTIVES
strong/serious competition
مثال:
.The company is facing strong competition in the market

stiff//tough/fierce/intense/keen competition
(=strong competition)
مثال:
.There is stiff competition for places at the best universities

cut-throat competition
(=very strong competition)
مثال:
.The cutthroat competition in the airline industry kept prices low for many years

increasing/growing competition
مثال:
.the growing competition between banks

fair competition
مثال
.Fair competition offers the best guarantee of good services and low prices

unfair competition
مثال:
.This will protect the industry from unfair competition from abroad

open competition
(=a situation that offers anyone a chance to be successful)
مثال:
.We welcome open competition in the software market


PHRASES
in the face of competition
(=in a situation where you are competing to be successful)
مثال:
.They won the contract in the face of tough competition
مینا عنایتی
رقابت ، مسابقه.
tinabailari
رقابت ، مسابقه
there's a lot of competition between computer companies
بین شرکت های کامپیوتری رقابت زیادی وجود دارد
ریاضی 92 ، انسانی 92 ، زبان 88 ، هنر 87 و ... 🚀
همایون فرهیخته
survival competition = تنازع بقا= نبردِ ماندن= زیست آورد
Mobina
مسابقه،رقابت
ترناز
رقابت
♥Amirmaghare_lover♥
Competition is a synonym for race
🏃 مسابقه 🏃
helena:)
مسابقه
helena.r
رقابت
مسابقه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی competition

کلمه : competition
املای فارسی : کامپتیشن
اشتباه تایپی : زخئحثفهفهخد
عکس competition : در گوگل

آیا معنی competition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )