برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

commerce

/ˈkɑːmərs/ /ˈkɒmɜːs/

معنی: تجارت، بازرگانی، معاشرت
معانی دیگر: سوداگری، دادوستد، (اجتماعی) رابطه، رفت و آمد، (قدیمی) رابطه ی شخصی داشتن، رفت و آمد کردن با (با with)، تجارت کردن

بررسی کلمه commerce

اسم ( noun )
(1) تعریف: the exchange of goods or services for money; business transactions.
مترادف: business, dealings, trade, transaction
مشابه: barter, exchange, marketing, merchandising, traffic

- The trade agreement is expected to increase commerce between the two nations.
[ترجمه ترگمان] انتظار می‌رود که توافقنامه تجاری تجارت بین دو کشور را افزایش دهد
[ترجمه گوگل] انتظار می رود توافقنامه تجارت بین تجارت دو کشور افزایش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The old marketplace is still a center of commerce in the city.
[ترجمه ترگمان] بازار قدیمی هنوز مرکز بازرگانی شهر است
[ترجمه گوگل] بازار قدیمی هنوز مرکز تجارت در شهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: social interaction.
مترادف: intercourse, relations, sociality
مشابه: association

- Dances were arranged to promote a certain amount of commerce between students of the two schools.
[ترجمه چکامه] برای این که تا حدی میزان معاشرت بین دانش آموزان ...

واژه commerce در جمله های نمونه

1. commerce was snagged by a lack of foreign exchange
فقدان ارز خارجی بازرگانی را مختل کرد.

2. interstate commerce
بازرگانی میان ایالتی

3. government interference threatens commerce with complete paralysis
دخالت دولت تجارت را به فلج کامل تهدید می‌کند.

4. the captains of commerce and industry
سروران تجارت و صنعت

5. the chamber of commerce
اتاق بازرگانی

6. the undersecretary of commerce
معاون وزیر بازرگانی

7. the power to regulate commerce shall not be qualified in any way
اختیار تنظیم (امور) بازرگانی به هیچ وجه قابل تعدیل نیست.

8. the treaty respects the commerce between our countries
معاهده مربوط به بازرگانی بین کشورهای ما است.

9. the war's impact on commerce
اثر جنگ بر بازرگانی

10. a backlash against government interference in commerce
واکنش شدید برعلیه دخالت دولت در تجارت

11. the government interferes too much in commerce
دولت در تجارت،زیاد دخالت می‌کند.

12. we have decided to have no commerce with our new neighbor
...

مترادف commerce

تجارت (اسم)
business , trade , commerce
بازرگانی (اسم)
trade , commerce
معاشرت (اسم)
commerce , communication , sociability

معنی عبارات مرتبط با commerce به فارسی

اتاق بازرگانی، اتاق تجارت، اطاق تجارت
بازرگانی در میان ایالت های یک کشور
بازرگانی دردریا

معنی commerce در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] بازرگانی
[حقوق] تجارت کردن، معامله کردن، تجارت، بازرگانی، داد و ستد
[کامپیوتر] سرویس دهنده تجاری
[حسابداری] اتاق بازرگانی
[حقوق] اتاق بازرگانی، اتاق تجارت
[نساجی] اطاق بازرگانی
[کامپیوتر] تجارت الکترونیکی - تجارت الکترونیکی نگاه کنید به electronic commerce .

معنی کلمه commerce به انگلیسی

commerce
• trade, buying and selling
• commerce is the activity of buying and selling things on a large scale.
commerce secretary
• cabinet member responsible for national and international trade and commerce in the united states
chamber of commerce
• group of business owners which promotes commercial interests
department of commerce
• u.s. federal agency that oversees economic and business development and international trade
domestic commerce
• buying and selling within a country
e commerce
• buying and selling of goods through the internet, electronic trace
electronic commerce
• e-commerce, commercial trade carried out via the internet or other on-line computer service (computers)
foreign commerce
• trade with other countries
internal commerce
• merchandising and trade within a country
secretary of commerce
• commerce secretary, cabinet member responsible for national and international trade and commerce in the united states

commerce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن
تاجر
یوسف صابری
داد و ستد
تجارت
سودا(به معنای تجارت است)
سید وحید طباطباییان
همنشینی_ نشست و برخاست
محمدرضا ایوبی صانع
trade
com.
is an abbreviated for COMMERCIAL that has been used in the end of any internet addresses
such as
name@domain.com
تجاری:COMMERCIAL
موناسياح
تجارت ،بازرگاني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی commerce

کلمه : commerce
املای فارسی : کامرس
اشتباه تایپی : زخئئثقزث
عکس commerce : در گوگل

آیا معنی commerce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )