برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1395 100 1

chambers

واژه chambers در جمله های نمونه

1. The underground chambers stretch the length of a football pitch.
[ترجمه ترگمان]حفره‌های زیر زمینی، طول یک زمین فوتبال را کشش می‌دهند
[ترجمه گوگل]اتاق های زیرزمینی طول زمین فوتبال را دراز می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Millions died in the gas chambers in the war.
[ترجمه ترگمان]میلیون‌ها نفر در اتاق‌های گاز در جنگ کشته شدند
[ترجمه گوگل]میلیون ها نفر در اتاق های گاز در جنگ جان سپردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His Majesty requests your presence in the royal chambers.
[ترجمه ترگمان]اعلی حضرت در اتاق‌های سلطنتی حضور شما را طلب می‌کند
[ترجمه گوگل]اعلیحضرت از حضور شما در اتاق سلطنتی درخواست می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The human heart has four chambers.
[ترجمه امیرراستی] قلب انسان چهار حفره دارد|
...

معنی chambers در دیکشنری تخصصی

chambers
[خاک شناسی] حفره ها

معنی کلمه chambers به انگلیسی

chambers
• room wherein a judge can privately talk with lawyers or hear cases not taken to court; (british) suite of rooms used by attorneys
at chambers
• in the judge's office
gas chambers
• chambers into which was streamed a deadly gas in the extermination camps that the nazis set up during wwii
in chambers
• within the judge's private office (law)
john chambers
• president and general manager of the cisco systems computer company in california (usa)
judges' chambers
• judge's office, private room where a judge performs research and holds private meetings

chambers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمان م.
تالار یا اتاقی از قصر و کاخ سلطنتی که بعنوان اتاق شخصی هر فرد اختیار می‌شود.
میلاد علی پور
دفتر کار قاضی، اتاق خصوصیِ قاضی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی chambers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )