برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

cation

/ˈkætaɪən/ /ˈkætaɪən/

معنی: یون مثبت
معانی دیگر: (برق و مکانیک) کاتیون (یون دارای بار مثبت) (در مقابل: آنیون anion)، فرویند، kation : یون مثبت

بررسی کلمه cation

اسم ( noun )
مشتقات: cationic (adj.)
• : تعریف: an ion with a positive charge. (Cf. anion.)

واژه cation در جمله های نمونه

1. Iron is present in the serum as a cation and does not contribute. 26
[ترجمه ترگمان]آهن به عنوان یک کاتیون در سرم وجود دارد و کمکی نمی‌کند ۲۶
[ترجمه گوگل]آهن در سرم به عنوان یک کاتیون موجود است و هیچ مشکلی ندارد 26
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Magnesium is the fourth most abundant cation in the body and is second only to potassium in intracellular concentration.
[ترجمه ترگمان]منیزیم چهارمین کاتیون در بدن است و دومین کاتیون در غلظت درون سلولی است
[ترجمه گوگل]منیزیم چهارمین فراوانی کاتیون در بدن است و دوم تنها به پتاسیم در غلظت داخل سلولی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Binding energy and interaction potential of calcium cation and diazine ring are based on the calculation of all the complexes of optimized structures.
[ترجمه ترگمان]انرژی همبستگی و پتانسیل تعامل کاتیون کاتیون و حلقه diazine براساس محاسبه تمام مجتمع‌های سازه‌های بهینه بنا شده‌است
[ترجمه گوگل]انرژی اتصال و پتانسیل تعامل کاتیون های کلسیم و حلقه دیازین بر اساس محاسبه تمام مجتمع سازه های بهینه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Taking succinic acid, alcoh ...

مترادف cation

یون مثبت (اسم)
cation

معنی cation در دیکشنری تخصصی

cation
[شیمی] کاتیون (یون داراى بار مثبت ) (در مقابل : آنیون anion)، فرویند
[صنایع غذایی] یون مثبت : اتمی که دارای بار الکتریکی مثبت است و به سمت قطب منفی یا کاتد حرکت میکند.
[زمین شناسی] کاتیون یونی که دارای بار الکتریکی مثبت است.
[خاک شناسی] کاتیون
[پلیمر] فعال کاتیونی
[عمران و معماری] تبادل کاتیونی
[زمین شناسی] تبادل یونی مجموع کاتیونهای تبادل پذیر باقیمانده توسط بار منفی اجزای خاک. واحد آن میکرو اکی والان در 100 گرم از خاک است
[خاک شناسی] تبادل کاتیونی
[زمین شناسی] ظرفیت تبادل کاتیونی توانایی خاک یا اجزای تشکیل دهنده آن (مانند کانی رسی یا هوموس) برای جذب کاتیون ها به صورت وابسته به pH و بر مکان هایی با بار منفی در سطح خود. کاتیون های عناصر مختلف می توانند به عنوان یون مخالف در موقعیت های با بارمنفی جایگزین یکدیگر شوند.
[خاک شناسی] گنجایش تبادل کاتیونی
[پلیمر] ظرفیت تبادل کاتیون
[آب و خاک] ظرفیت تبادل، کاتیونی
[شیمی] رزین تبادلگر کاتیونی
[شیمی] تبادلگر کاتیونی
[خاک شناسی] درصد کاتیون غیراسیدی
...

معنی کلمه cation به انگلیسی

cation
• ion with a positive charge

cation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید دولتی
مثبت‌باره
موناسياح
يون با بار مثبت برعكس آن آنيون است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cation

کلمه : cation
املای فارسی : کتین
اشتباه تایپی : زشفهخد
عکس cation : در گوگل

آیا معنی cation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )