برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1689 100 1
شبکه مترجمین ایران

cancer

/ˈkæn.sər/ /ˈkæn.sər/

معنی: سرطان، خرچنگ، چنگار
معانی دیگر: (پزشکی) سرطان، جنگار، کلچنگ، هر چیز زیانبخش یا جانکاه در حال گسترش، (نجوم - با c بزرگ) برج سرطان (نشان چهارم منطقه البروج)، (نجوم - با c بزرگ) استارگان (صورت فلکی) خرچنگ (بین اسد و دو پیکر)، (جغرافی) مدار راس السرطان، برگشتگاه شمالی، کسی که در برج سرطان زاده شده باشد (cancerian هم می گویند)، طب سرطان، برج سرطان

بررسی کلمه cancer

اسم ( noun )
مشتقات: cancerous (adj.), cancerously (adv.)
(1) تعریف: any of various diseases characterized by malignant tumors or other tissue degeneration that can spread locally or through the lymph or blood systems.
مترادف: carcinoma
مشابه: malignancy, metastasis, neoplasm, sarcoma, tumor

(2) تعریف: any destructive force or thing that spreads slowly.
مترادف: blight, evil, malignancy, scourge
مشابه: canker, curse, disease, plague, rot

(3) تعریف: (cap.) a spring zodiacal constellation located between Gemini and Leo; Crab.
مشابه: crab

(4) تعریف: (cap.) the fourth sign of the zodiac, which the sun enters about June 21.

(5) تعریف: (cap.) a person born under this sign, between June 21 and July 20.

واژه cancer در جمله های نمونه

1. cancer cell
یاخته‌ی سرطانی

2. cancer cells
یاخته‌های سرطانی

3. cancer had eroded the bone
سرطان استخوان را ازبین برده بود.

4. cancer has invaded all of her body
سرطان همه‌ی بدنش را فراگرفته است.

5. cancer is not contagious
سرطان واگیردار نیست.

6. cancer takes many lives
سرطان خیلی‌ها را می‌کشد.

7. cervical cancer
سرطان زهدانگردن،سرطان گردن رحم

8. colon cancer is a silent killer
سرطان روده‌ی بزرگ بی‌خبر انسان را می‌کشد.

9. his cancer was cured
سرطان او درمان شد.

10. inoperable cancer
سرطان غیر قابل عمل

11. lung cancer
سرطان ریه

12. persistent cancer
سرطان دیرپا

13. terminal cancer
سرطان علاج ناپذیر

14. the cancer patient has gone into remission
بیمار سرطانی دوران بهبودی را می‌گذراند.

15. the ...

مترادف cancer

سرطان (اسم)
cancer , crab
خرچنگ (اسم)
cancer , crab , crayfish
چنگار (اسم)
cancer

معنی عبارات مرتبط با cancer به فارسی

سرطان لوزالمعده
(رجوع شود به: tropic) مدار راس السرطان (یا راس الجدی)، مدار راس السرطان

معنی cancer در دیکشنری تخصصی

cancer
[بهداشت] سرطان
[بهداشت] سرطان ریه - چنگار شش
[زمین شناسی] مدار رأس السرطان ، مدار 23 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی .

معنی کلمه cancer به انگلیسی

cancer
• 4th sign of the zodiac; one born under the sign of cancer; tropic of cancer
• malignant growth, malignant tumor; disease caused by these growths; invasive and evil influence
• cancer is a serious illness in which abnormal body cells increase, producing growths.
cancer stick
• (slang) cigarette
bone cancer
• malignant disease of the bone
breast cancer
• malignant tumor found in a woman's breast
cervical cancer
• cancer of the opening of the uterus
colorectal cancer
• (oncology) cancer of the colon or the rectum
infiltrating cancer
• (oncology) invasive cancer, cancer that begins and develops in one layer of tissue or area and is spreading to the surrounding healthy tissues
intestinal cancer
• cancer which attacks the intestine (medicine)
invasive cancer
• (oncology) infiltrating cancer, cancer that begins and develops in one layer of tissue or area and is spreading to the surrounding healthy tissues
kidney cancer
• malignant disease of the kidneys
liver cancer
• disease of the liver characterized by malignant tumors
lung cancer
• cancer originating in the lungs
prostate gland cancer
• cancer located in the prostate gland (male sex gland)
skin cancer
• malignant tumor on the skin
tropic of cancer
• latitude line which is located at approximately 23.5 de ...

cancer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل رضایی
نوعی بیماری که کشنده است و راه درمانش توصیه نمی شود
tinabailari
Scientists haven't found a cure for cancer yet
دانشمندان هنوز درمانی برای سرطان نیافته‌اند 📿📿
Clonj12
Cancer babe
بچهای تیرماهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cancer

کلمه : cancer
املای فارسی : کنسر
اشتباه تایپی : زشدزثق
عکس cancer : در گوگل

آیا معنی cancer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )