برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1469 100 1

callous

/ˈkæləs/ /ˈkæləs/

معنی: سخت، بی عاطفه، بی حس، پینه خورده، سنگ دل، پینه زدن
معانی دیگر: پینه زده، کبره دار، کبره بسته (calloused هم می گویند)، آژخ، چغر، عاری از احساس و مروت، بی مروت، بی رحم، سفت، بی حس کردن، پنبه ای

بررسی کلمه callous

صفت ( adjective )
(1) تعریف: insensitive; unfeeling; hardhearted.
مترادف: hardhearted, heartless, indurate, insensitive, unfeeling
متضاد: compassionate, kind, sensitive
مشابه: apathetic, cold, cold-hearted, cruel, indifferent, inhuman, obdurate, stony, stonyhearted

- Their unwillingness to help showed a callous disregard for the suffering of others.
[ترجمه ترگمان] عدم تمایل آن‌ها به کمک، بی‌اعتنایی بی عاطفه نسبت به رنج دیگران را نشان می‌داد
[ترجمه گوگل] عدم تمایل آنها به کمک، بی توجهی خشن به رنج دیگران نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The war had made the him callous, and he felt no sympathy for the plight of the villagers.
[ترجمه ترگمان] جنگ او را سنگدل کرده بود و احساس همدردی نسبت به وضع روستاییان نداشت
[ترجمه گوگل] جنگ باعث شد که او خجالت بکشد و احساسات خود را نسبت به وضعیت روستاییان احساس نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having calluses; hardened; thickened.
مترادف: callused, hardened, horny, indurate, indurative, thickened
مشابه: hard, thick-skinned, tough

- She saw from his callous hands that he'd been hard at ...

واژه callous در جمله های نمونه

1. his behavior towards prisoners was callous and inhumane
رفتار او با زندانیان بی‌رحمانه و غیرانسانی بود.

2. He is callous about the safety of his workers.
[ترجمه ترگمان]او نسبت به امنیت کارکنانش بی‌تفاوت است
[ترجمه گوگل]او در مورد ایمنی کارگران خویش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bishop criticized the government for its "callous, uncaring attitude" to the homeless and the unemployed.
[ترجمه ترگمان]اسقف از دولت به خاطر \"رفتار سرد و بی uncaring\" به بی‌خانمان‌ها و بیکاران انتقاد کرد
[ترجمه گوگل]اسقف، دولت را به خاطر رفتار وحشیانه و بی رحم خود به بی خانمان و بیکار، مورد انتقاد قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His behavior on that occasion was extremely callous.
[ترجمه ترگمان]رفتارش در آن مورد خیلی سخت بود
[ترجمه گوگل]رفتار او در آن مناسبت بسیار خشن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We were shocked at the callous disregard for human life.
[ترجمه ...

مترادف callous

سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
بی عاطفه (صفت)
soulless , cruel , callous , heartless , unfeeling , stolid , insensitive , inhuman , obdurate , cold-blooded , cold-hearted , insensate , impassive , unkind
بی حس (صفت)
senseless , passive , dead , vapid , torpid , obtuse , insentient , insensible , callous , unfeeling , stolid , insensitive , numb , impassible , insensate , impassive
پینه خورده (صفت)
hard , callous
سنگ دل (صفت)
unholy , callous , unfeeling , implacable , obdurate , ungodly , fell , inexorable , stony , hard-hearted , stony-hearted
پینه زدن (فعل)
callous

معنی کلمه callous به انگلیسی

callous
• hard; unfeeling
• patch of hardened skin
• become hard, become roughened; make hard or rough, make callous
• a callous person or action is cruel and shows no concern for other people.
callous hands
• rough and hardened hands

callous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Reza
عبوس
نسرین زارع
بی احساس
Ftj
بی عاطفه
آیدین
سنگدلانه
میلاد علی پور
بی رحمانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی callous
کلمه : callous
املای فارسی : کللوس
اشتباه تایپی : زشممخعس
عکس callous : در گوگل

آیا معنی callous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران