برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1472 100 1

Curious

/ˈkjʊriəs/ /ˈkjʊərɪəs/

معنی: فضول، کنجکاو، نادر، کمیاب
معانی دیگر: سر از کار دیگران درآور، خبر درکش، حرفکش، عجیب و غریب، شگرف، غیرعادی، نابهنجار، (نادر) ظریف و خوش ساخت، پر جزئیات، غریب

بررسی کلمه Curious

صفت ( adjective )
مشتقات: curiously (adv.), curiousness (n.)
(1) تعریف: eager to learn or know.
مترادف: inquiring, inquisitive, questioning
متضاد: disinterested, incurious

(2) تعریف: overly concerned with the affairs of others; nosy.
مترادف: inquisitive, nosy, prying
مشابه: meddlesome, snooping

(3) تعریف: different from the usual and therefore interesting; odd.
مترادف: exotic, funny, novel, odd, peculiar, queer, quizzical, strange, unusual
متضاد: ordinary
مشابه: bizarre, different, exceptional, extraordinary, interesting, oddball, offbeat, quaint, remarkable, singular, unconventional, weird

- a curious notion
[ترجمه ترگمان] فکر عجیبی است …
[ترجمه گوگل] مفهوم کنجکاو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Curious در جمله های نمونه

1. curious crowds hustled to the scene of the crime
انبوه مردم کنجکاو با فشار و ازدحام به محل جنایت روی آوردند.

2. curious neighbors
همسایه‌های فضول

3. i am curious to find out about his motive
مشتاقم که از انگیزه‌ی او سر در بیاورم.

4. yesterday, a curious thing happened
دیروز اتفاق عجیبی روی داد.

5. a description of these birds' curious customs and mannerisms
وصفی از عادات و ویژگی‌های شگفت‌انگیز این پرندگان

6. the spy's behavior made the detective curious
رفتار جاسوس،کارآگاه را کنجکاو کرد.

7. It is a curious paradox that professional comedians often have unhappy personal lives.
[ترجمه Afshin] این مسئله پارادوکس عجیبی است که کمدین های حرفه ای غالبا زندگی شخصی غمگینی دارند.|
[ترجمه ترگمان]این یک پارادوکس عجیب است که کمدین‌های حرفه‌ای اغلب زندگی شخصی خود را خراب می‌کنند
[ترجمه گوگل]این یک پارادوکس کنجکاو است که کمدین های حرفه ای اغلب زندگی شخصی ناراضی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Curious

فضول (صفت)
obtrusive , curious , intrusive , officious
کنجکاو (صفت)
curious
نادر (صفت)
uncommon , rare , scarce , curious , infrequent , paranormal
کمیاب (صفت)
uncommon , rare , scarce , curious , infrequent

معنی کلمه Curious به انگلیسی

curious
• inquisitive, desiring to know and understand anything; odd, strange; rare
• if you are curious about something, you are interested in it and want to learn more about it.
• something that is curious is unusual and interesting or surprising.
becoming curious
• becoming eager to know
very curious
• very strange, very unusual; eager to know

Curious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
با کنجکاوی
shahriar
فضول ،خیلی کنجکاو
محمدعلی بیاتی
عجیب غریب
محمدرضا ایوبی صانع
marked by desire to investigate and learn (ibid)
F Gh
کنجکاو،مشتاقانه،عجیب
Mahsa
کنجکاو
دریا
بحث وجدل
آبی
ناسازگاری
حسن
جستجوگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی curious
کلمه : curious
املای فارسی : کوریوس
اشتباه تایپی : زعقهخعس
عکس curious : در گوگل

آیا معنی Curious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران