c and f

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] فقط بهای کالا در مبدا به اضافه هزینه های بسته بندی و کرایه تا بندر مقصد

معنی یا پیشنهاد شما