bulkhead

/ˈbəlkˌhed//ˈbʌlkhed/

معنی: تیغه، دیوار، تاق نما، تاقک
معانی دیگر: (کشتی و زیردریایی و غیره) دیواره (برای جلوگیری از سرایت حریق یا آب از یک بخش به بخش دیگر)، دیوار کشتی، دیواره یا خاکریز (برای جلوگیری از سیل و شن روان و حریق جنگل و غیره)، حفاظ، حائل، ساختمان یا اتاقک جعبه مانند (در بالای پلکان یا دهلیز و غیره)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: bulkheaded (adj.)
(1) تعریف: a wall that divides a ship into watertight parts.

(2) تعریف: a wall built across a tunnel to reinforce it and protect against fire, flood, and the like.

(3) تعریف: an inclined, horizontal structure over the stairway to a cellar.

جمله های نمونه

1. The bulkhead door is steel and loses a lot of heat, and so does that hollow-core door.
[ترجمه ترگمان]در تیغه دیوار فولادی است و گرما را از دست می دهد و بنابراین آن در هسته توخالی است
[ترجمه گوگل]درب جدایی ناپذیر فولاد است و بسیاری از گرما را از دست می دهد و همچنین این درب هسته توخالی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bulkhead footwells are quite bad, is it practical to fit a new bulkhead bearing in mind the V8 conversion?
[ترجمه ترگمان]دیواره ای تیغه ای خیلی بد هستند، آیا برای یک دریچه جدید که در نظر دارد تبدیل V۸ شود، عملی است؟
[ترجمه گوگل]پایه های جداره بسیار بد است، آیا می توان آن را با توجه به تغییر V8 مناسب کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or fighting through the waters of a ruptured bulkhead to close the breach with his own body.
[ترجمه ترگمان]یا اینکه با بدن خودش درگیر شده بود و با بدن خودش درگیر شده بود
[ترجمه گوگل]یا برای مبارزه با آب از یک شکاف انفجاری که بدن خود را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No modification is required to the bulkhead so it would be possible to replace either before or after the engine replacement.
[ترجمه ترگمان]هیچ اصلاحی برای تیغه لازم نیست تا تعویض یا بعد از تعویض موتور امکان پذیر باشد
[ترجمه گوگل]هیچ تغییری در مجاورت لازم نیست، بنابراین قبل یا بعد از تعویض موتور جایگزین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The cross members and bulkhead outriggers are in the same places and it fits straight on.
[ترجمه ترگمان]اعضای متقاطع و outriggers دیواره در همان مکان قرار دارند و به طور مستقیم با آن متناسب هستند
[ترجمه گوگل]اعضای متقابل و بیرونی ایستگاه ها در یک مکان قرار دارند و به طور مستقیم بر روی آن قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The bilge pump was on the bulkhead.
[ترجمه ترگمان]پمپ بنزین روی دیواره داخلی بدنه کشتی بود
[ترجمه گوگل]پمپ های دریچه بر روی دیوار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There is no modification needed to the bulkhead.
[ترجمه ترگمان]هیچ اصلاحی لازم برای تیغه دیوار وجود ندارد
[ترجمه گوگل]هیچ اصلاحاتی برای واحدهای مورد نیاز وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Is it feasible to remove the bulkhead behind the foot seats?
[ترجمه ترگمان]آیا این امکان وجود دارد که دیوار پشت صندلی های راحتی را حذف کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا امکان جداسازی جداسازی در پشت کرسی ها امکان پذیر است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Two are in the front and no bulkhead intrudes into the Squirrel cabin so the rear seat passengers have excellent all-round vision.
[ترجمه ترگمان]دو نفر در جلو و هیچ دیواره داخلی در کابین Squirrel قرار ندارند بنابراین صندلی های عقب صندلی های پشتی عالی هستند
[ترجمه گوگل]دو نفر در جلو هستند و هیچ واحدی به داخل کابین Squirrel نفوذ نمی کند، بنابراین مسافران صندلی عقب دارای دید کلی همه جانبه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Now the photograph was pinned to the saloon bulkhead on Golden Girl.
[ترجمه ترگمان]حالا عکس به دیوار سالن بر روی دختر طلایی چسبانده شده بود
[ترجمه گوگل]در حال حاضر عکس به بخش جداسازی در دختر طلایی بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The doctor fixed the drip to the bulkhead with adhesive tape.
[ترجمه ترگمان]دکتر the را با نوار چسب تعمیر کرد
[ترجمه گوگل]دکتر قطره را به نوار با نوار چسبناک ثابت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. It is possible to remove the interior bulkhead but it supports the sides of the body and its removal weakens the structure.
[ترجمه ترگمان]برداشتن دیواره داخلی ممکن است اما از کناره های بدنه پشتیبانی می کند و حذف آن ساختار را تضعیف می کند
[ترجمه گوگل]ممکن است برچسبی داخلی را برداشته، اما از طرف دو طرف بدن پشتیبانی می کند و حذف آن ساختار را تضعیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A solid-front bulkhead designed to allow air free return to the refrigeration unit.
[ترجمه ترگمان]یک تیغه جلو برای اجازه دادن به بازگشت رایگان هوا به دستگاه تبرید، طراحی شده است
[ترجمه گوگل]یک جداره جامد و جلو طراحی شده برای اجازه بازگشت هوا به واحد یخچال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Is that oil tank opposite to this bulkhead?
[ترجمه ترگمان]این مخزن نفت روبروی این دیوار است؟
[ترجمه گوگل]آیا مخزن نفت مخالف این جداره است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تیغه (اسم)
partition, blade, knife, septum, bulkhead, midriff

دیوار (اسم)
enclosure, bulwark, fence, wall, bulkhead, screen, curtain

تاق نما (اسم)
overhang, bulkhead

تاقک (اسم)
bulkhead

تخصصی

[عمران و معماری] فرازبند - تیغه جداساز - اسکله - دیوار ساحلی - سپر - پرده نگهدار - دیواره نگهبان - آب برگردان - آببند - تیغه - دیواره - سپرکوبی مهار شده
[زمین شناسی] دیواره یا تیغه سازه دیوار مانند سنگی، فلزی، چوبی یا بتونی که اصولاً برای مقاومت در مقابل فشار زمین یا آب طراحی می شود, مانند دیوار حایلی که مانع لغزش زمین به داخل کانال و یا نفوذ آب به محدوده در حال کار در معادن می شود.
[آب و خاک] دیوار نگهبان

به انگلیسی

• waterproof partitions in a ship
a bulkhead is a wall which divides the inside of a ship or aeroplane into separate sections; a technical term.

پیشنهاد کاربران

در کشتی به معنای صفحه میباشد
bulkhead ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: دیواره 1
تعریف: [حمل‏ونقل دریایی] هرنوع دیوارة عمودی در شناور|||[حمل‏ونقل هوایی] بخشی از سازۀ اصلی در تنه یا اتاقک خلبان که نقش آن استحکام بخشیدن به تنه و جدا کردن دو یا چند بخش از یکدیگر است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما