build on


متکی بودن بر، ناشی شدن از
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. He planned to build on a shed.
[ترجمه ترگمان]او قصد داشت در یک انبار بسازد
[ترجمه گوگل]او قصد داشت بر روی انبار بنشیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They're going to build on the site of the old power station.
[ترجمه ترگمان]آن ها می خواهند در محل نیروگاه قدیمی بسازند
[ترجمه گوگل]آنها قصد دارند بر روی سایت نیروگاه قدیمی کار کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You must always build on firm ground.
[ترجمه ترگمان] تو همیشه باید روی زمین شرکت کنی
[ترجمه گوگل]شما همیشه باید بر روی زمین ثابت بسازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We must build on our reputation to expand the business.
[ترجمه ترگمان]ما باید شهرت خود را برای توسعه کسب وکار بسازیم
[ترجمه گوگل]ما باید از شهرت خود برای گسترش کسب و کار استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You can build on that man's honesty.
[ترجمه ترگمان]تو می تونی صداقت اون مرد رو بسازی
[ترجمه گوگل]شما می توانید بر احترام آن مرد بسازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The council have granted him permission to build on the site.
[ترجمه ترگمان]این شورا به او اجازه ساخت این سایت را داده است
[ترجمه گوگل]شورا به او اجازه ساخت در سایت را داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Developers want to build on the site of the old gas works.
[ترجمه ترگمان]سازندگان می خواهند در محل کار گاز قدیمی بسازند
[ترجمه گوگل]توسعه دهندگان می خواهند در محل کارهای قدیمی گاز تولید کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We will continue to build on our previous success.
[ترجمه ترگمان]ما همچنان به موفقیت قبلی خود ادامه خواهیم داد
[ترجمه گوگل]ما همچنان بر موفقیت قبلیمان تأکید خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I don't build on your promise.
[ترجمه ترگمان]به قولت عمل نمی کنم
[ترجمه گوگل]من بر روی وعده های شما ساختم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. We need to build on last year's success.
[ترجمه ترگمان]ما باید موفقیت سال گذشته را بسازیم
[ترجمه گوگل]ما باید در سال گذشته موفقیت ایجاد کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We're planning to build on a conservatory.
[ترجمه ترگمان]ما نقشه داریم که توی هنرستان بسازیم
[ترجمه گوگل]ما در حال برنامه ریزی برای ساخت یک کنسرواتوار هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The new plan will build on the success of the previous programme.
[ترجمه علی ماشا اله زاده] این طرح جدید اساس کارش بر موفقیت برنامه های قبلی است
|
[ترجمه ترگمان]برنامه جدید موفقیت برنامه قبلی را خواهد ساخت
[ترجمه گوگل]طرح جدید بر موفقیت برنامه قبلی تأثیر خواهد گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. We now have a firm foundation to build on.
[ترجمه ترگمان] ما الان یه موسسه خیریه داریم که باید روش کار کنیم
[ترجمه گوگل]ما اکنون پایه ای قوی برای ساختن آن داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. New Yorkers build on a grand scale.
[ترجمه ترگمان]نیویورکی ها در مقیاس بزرگ بنا کردند
[ترجمه گوگل]نیویورک ها در یک مقیاس بزرگ ساخته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. But why did they choose to build on their own valuable market places instead of expanding outwards into suburbs?
[ترجمه ترگمان]اما چرا آن ها تصمیم گرفتند به جای اینکه به سمت حومه شهر توسعه پیدا کنند، بر روی بازارهای با ارزش خود بسازند؟
[ترجمه گوگل]اما چرا آنها تصمیم گرفتند بر روی مکان های ارزشمندی بازار خود بنا نهند تا به سمت خارج شدن به حومه ها بروند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• build up, gradually add to (a building or existing accomplishments); expand gradually, broaden

پیشنهاد کاربران

بتدریج گسترش داد ن، بتدریج تکمیل کردن، وسعت یافتن، گسترش یافتن، بهتر کردن، ضمیمه کردن
متکی بودن
مبنای رشد و پیشرفت قرار دادن
بر پایه چیزی ادامه دادن
پایه ریزی/پی ریزی کردن بر، بنا کردن بر پایه، تکیه کردن بر
با اتکا بر . . .
تکیه کردن به
با تکیه بر
by building on

با تکیه بر مهارت های فنی موجود در پایتون، پایگاه های داده رابطه ای و یادگیری ماشین، یک تحلیلگر داده می تواند به توسعه دهنده سیستم داده تبدیل شود.
By building on existing technical skills in Python, relational databases, and machine learning, a data analyst can become a data system developer.
اساس کار را بر. . . . . نهادن
سنگ بنای کار را بر. . . نهادن
شالوده ی کار را بر. . . نهادن
The new plan will build on the success of previous programs
این طرح جدید اساس کارش بر موفقیت برنامه های قبلی خواهدبود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما