برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1464 100 1

blood group

/ˈblədˈɡruːp/ /blʌdɡruːp/

معنی: گروه خون، گروه خونی تعیین کردن
معانی دیگر: گروه خون (خونی)، گروه خونی کسی را تعیین کردن

بررسی کلمه blood group

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several types in which human blood can be classed, each with its own inherited immunological and agglutinative characteristics; blood type.

واژه blood group در جمله های نمونه

1. His blood group is AO.
[ترجمه ترگمان]گروه خونی او عامل نارنجی است
[ترجمه گوگل]گروه خون او AO است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Blood group factor H has been reported to blind preferentially to endothelial cells as well as intestinal mucins and other glycoproteins.
[ترجمه ترگمان]عامل گروه خونی H گزارش شده‌است که نسبت به سلول‌های اندوتلیال و نیز روده روده و دیگر glycoproteins کور عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]فاکتور H گروه خون به ترتیب به سلول های اندوتلیال و همچنین موسیون های روده و دیگر گلیکوپروتئین ها بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Is blood group an inherited characteristic?
[ترجمه ترگمان]آیا گروه خونی یک ویژگی موروثی است؟
[ترجمه گوگل]آیا گروه خون یک ویژگی ارثی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What blood group are you?
[ترجمه ترگمان]کدوم گروه خونی؟
[ترجمه گوگل]چه گروه خوني هستيد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف blood group

گروه خون (اسم)
blood group , blood type
گروه خونی تعیین کردن (اسم)
blood group , blood type

معنی blood group در دیکشنری تخصصی

blood group
[بهداشت] گروههای خون

معنی کلمه blood group به انگلیسی

blood group
• type of blood (type "o", type "b+", etc.)
• a blood group is one of the different types of blood that is found in different people. the commonest blood groups are o and a.

blood group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MEHDI . KHAJEH
انتقال خون
blood group : گروه خون ، تعیین گروه خونی
آشنایی با انجام عملی تعیین گروه خون
مراجعه به آدرس http://abo.blogsky.com

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blood group
کلمه : blood group
املای فارسی : بلاد گروپ
اشتباه تایپی : ذمخخی لقخعح
عکس blood group : در گوگل

آیا معنی blood group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران