برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

back burner

/ˈbækˈbɝːnər/ /ˈbækˈbɜːnə/

در بوته ی اجمال، تعلیق، کم اولویت، کم اهمیت (معمولا به صورت on the back burner)

بررسی کلمه back burner

اسم ( noun )
مشتقات: back-burner (adj.)
• : تعریف: a state of temporary low priority (usu. prec. by on the).

- I put her request for a pay raise on the back burner.
[ترجمه ترگمان] من تقاضای او را برای جبران دست‌مزد یک بار مصرف کردم
[ترجمه گوگل] من درخواست او را برای افزایش حقوق بر روی سوزن را گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه back burner در جمله های نمونه

1. The job was put on the back burner when more important assignments arrived.
[ترجمه ترگمان]زمانی که ماموریت‌های مهم بیشتری رسیدند، این شغل در مشعل قرار داده شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که اهداف مهم تر به دست می آید، این کار بر روی مشعل قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The government quietly put the scheme on the back burner.
[ترجمه ترگمان]دولت به آرامی نقشه رو روی پشتش گذاشت
[ترجمه گوگل]حکومت بی سر و صدا طرح را بر روی بطری قرار داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their other project, meanwhile, is on the back burner.
[ترجمه ترگمان]در همین حال، پروژه دیگر آن‌ها در پشت مشعل قرار دارد
[ترجمه گوگل]در عین حال، پروژه دیگرشان، در حال سوختن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Issues like desegregation go on the back burner.
[ترجمه ترگمان]مسائلی مانند لغو تبعیض نژادی در شعله عقب رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]مسائل مانند تقسیم بندی به عقب مشغول می شوند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه back burner به انگلیسی

back burner
• rear burner on a stovetop; place of low priority, secondary position (slang)

back burner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شمس الدین
به تعویق انداختن، به آینده موکول کردن
sf
بی خیالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی back burner
کلمه : back burner
املای فارسی : باک برنر
اشتباه تایپی : ذشزن ذعقدثق
عکس back burner : در گوگل

آیا معنی back burner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )