as with

تخصصی

[ریاضیات] همچون، همانند

پیشنهاد کاربران

برای

در مورد، در رابطه با
همانند
مطابق با
در مقایسه با
ای عبارت دو رویداد را با یکدیگر مقایسه کرده و بر شباهت آن ها تاکید دارد. یعنی هر دو رویداد دارای ارزش برابر هستند
در رابطه با
با این حال
همچون
در خصوصِ
as with
as in
مثل ، مانند ، همانند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما