as such


به خودی خود، به تنهایی، خودش، بهمین سمت یاعنوان، بدین لحاظ

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in itself.

- The crowd didn't find the game, as such, very exciting.
[ترجمه محمد جواد شمسایی] جمعیت مسابقه رو آنطوری که هیجان انگیز باشه ندیدن
|
[ترجمه مصطفی امیرجانی] جمعیت آن طوری که باید، مسابقه را خیلی هیجان انگیز نیافت.
|
[ترجمه پارسا] جمعیت، این بازی را به عنوان یک بازی جذاب و هیجان انگیز ارزیابی نکرد
|
[ترجمه ترگمان] جمعیت این بازی را پیدا نکرد، مثل این که خیلی هیجان داشت
[ترجمه گوگل] جمعیت این بازی را به عنوان یک بازی بسیار هیجان انگیز یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. We were second-class citizens and they treated us as such.
[ترجمه حوا] ماشهروندان درجه دو بودیم و آنهاهمان گونه با ما رفتار میکردند
|
[ترجمه داریوش] ما شهروندان درجه ی دو بودیم و آن ها هم بر همین اساس با ما رفتار می کردند.
|
[ترجمه کوشکی] ما شهروند درجه ۲ بودیم وآنها باما ( مانند شهروند درجه ۲ ) رفتار می کردند
|
[ترجمه ترگمان]ما شهروندان طبقه دوم بودیم و آن ها طوری با ما رفتار کردند
[ترجمه گوگل]ما شهروندان درجه دو بودیم و با آنها رفتار می کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There isn't a garden as such, just a little vegetable patch.
[ترجمه نام] همچین باغی هم نیست، فقط یه تیکه زمین سبزیجاته.
|
[ترجمه ترگمان]حتی یک باغچه سبزی هم نیست
[ترجمه گوگل]یک باغ به تنهایی وجود ندارد، فقط یک پچ گیاهی کوچک وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There wasn't much vegetarian food as such, although there were several different types of cheese.
[ترجمه ترگمان]غذای گیاهی زیادی وجود نداشت، اگرچه انواع مختلفی از پنیر وجود داشت
[ترجمه گوگل]غذای گیاهخواری زیادی وجود نداشت، گرچه انواع مختلفی از پنیر وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's not an agreement as such, but it will have virtually the same effect as one.
[ترجمه ترگمان]این یک توافق نیست، اما عملا تاثیر مشابهی خواهد داشت
[ترجمه گوگل]این یک توافق نیست، اما تقریبا همان اثر را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We have nothing against men as such.
[ترجمه ترگمان]ما در برابر انسان ها هیچ کاری نداریم
[ترجمه گوگل]ما هیچ چیزی در برابر مردان نداشته ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I can't call my book a best seller as such but it's very popular.
[ترجمه ترگمان]من نمی توانم کتابی را به عنوان بهترین فروشنده صدا کنم، اما این خیلی مشهور است
[ترجمه گوگل]من نمی توانم کتاب خود را به عنوان بهترین فروشنده به عنوان اما، اما آن را بسیار محبوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The new job is not a promotion as such but it has good prospects.
[ترجمه ترگمان]شغل جدید تبلیغاتی نیست، اما چشم انداز خوبی دارد
[ترجمه گوگل]شغل جدید یک ارتقاء نیست بلکه چشم انداز خوبی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We don't have a secretary as such, but we do have a student who comes in to do a bit of filing.
[ترجمه ترگمان]ما یک منشی نداریم، اما یک دانشجو داریم که برای کار کردن به اینجا می آید
[ترجمه گوگل]ما به عنوان وزیر امور خارجه نداریم، اما ما یک دانش آموز داریم که برای انجام کمی از پرونده کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The new job is not a promotion as such but it brings good prospects for the future.
[ترجمه ترگمان]این شغل جدید تبلیغاتی نیست، بلکه چشم اندازه ای خوبی برای آینده به ارمغان می آورد
[ترجمه گوگل]شغل جدید ارتقا نیست، بلکه چشم انداز خوبی برای آینده به ارمغان می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. But Kurzlinger had formally adopted him as such.
[ترجمه ترگمان]اما Kurzlinger رسما او را به این عنوان پذیرفته بود
[ترجمه گوگل]اما Kurzlinger به طور رسمی او را به عنوان به تصویب رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The toad does not recognize insects as such, but recognizes small, dark, moving objects.
[ترجمه ترگمان]قورباغه حشرات را به این شکل تشخیص نمی دهد، اما اشیا کوچک، تاریک و متحرک را تشخیص می دهد
[ترجمه گوگل]خرگوش حشرات را به خوبی شناسایی نمی کند، اما اجسام کوچک، تاریک و متحرک را می بیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. As such it is the very antithesis of religion.
[ترجمه ترگمان]چنان که چنین چیزی متضاد دین است
[ترجمه گوگل]به این ترتیب آن ضدضعیف دین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. As such it should be able to supply manpower statistics and other personnel information quickly in response to line management requests.
[ترجمه ترگمان]به این ترتیب باید قادر به تامین آمار نیروی انسانی و سایر اطلاعات پرسنل به سرعت در پاسخ به درخواست های مدیریت خط باشد
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب باید بتواند به سرعت در پاسخ به درخواست های مدیریت خطی، آمار و منابع نیروی انسانی و سایر اطلاعات پرسنلی را ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. As such, it has not hitherto constituted a particularly significant form of protest either numerically or politically.
[ترجمه ترگمان]به این ترتیب، تا به حال شکل بسیار قابل توجهی از اعتراض به صورت عددی یا سیاسی تشکیل نشده است
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، تا کنون شکل معینی از اعتراض به صورت عددی یا سیاسی نداشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• of itself, as it is

پیشنهاد کاربران

بر این اساس
دقیقاً
به معنای واقعی کلمه
به این ترتیب
بدین ترتیب
به همین منظور
1 ) به این صورتی فعلی ( که هست ) ، به شکل فعلی
2 ) به همین جهت، در نتیجه
3 ) به خودی خود
4 ) در واقع، به معنای واقعی، به اون شکل و معنای درست و حسابی، اونطور که باید و شاید

not ( . . . ) as such:
نه به اون صورت/شکل، نه اونطور که ( میگن، فکر میکنی، . . . ) ، نه دقیقاً، نه کاملاٌ
از این رو
از این جهت
بدین لحاظ
به معنای واقعی مثال:
There is no theater as such in the town, but plays are sometimes performed in the town hall
در این شهر، سالن تئاترِ به معنای واقعی، وجود ندارد، ولی نمایشها گاهی اوقات در سالن اجتماعات شهر به اجرا در می آیند.
همینطور
ذاتاً
به این شکل، به این صورت
از این بابت
الف:به معنای واقعی کلمه
ب:به خودی خود، فی نفسه، به تنهایی
به آن شکلی که باشد ، به معنی واقعه کلمه ،
به معنی ( آنچنان ) میباشد ،
He's not a good singer as such
بچه این بعضی ها اشتباه معنی کردند
I'm a doctor and as a doctor i know what to prescribe
I'm a doctor and as such a doctor i know what to prescribe
در حقیقت از تکرار اسم جلو گیری کرده mohamadda333
به این ترتیب، از این رو
در این مقام
این چنینی
با این تفسیر. . بدین شکل
به نقل از هزاره:
به معنای دقیق کلمه
فی الواقع
با همین مفهوم ( یعنی با مفهومی که در جملۀ پیش از عبارت as such توضیح داده شد )
Therefore,
So
1_در واقع، فی الواقع، از اینرو2_بخودی خود، بصورت بالقوه، فی نفسه. . Im not a learner, as such i used to ride a buke years ago. موتور سواری بلدم، فی الواقع سالها پیش موتور سواری میکردم.
به همین دلیل
لذا
همین طور که گفته شد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما