as luck would have it


خیلی دراز، بر حسب اتفاق، اتفاقا، تصادفا
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. As luck would have it, a doctor happened to be there when she fainted.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، دکتر هم وقتی از هوش می رفت در آنجا حضور می یافت
[ترجمه گوگل]همانطور که شانس آن را داشته باشد، وقتی دچار کمردرد شد، یک پزشک متولد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As luck would have it, my best friend is the most wonderful cook in the world.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت با من یار باشد بهترین دوست من بهترین آشپز در دنیا است
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را داشته باشد، بهترین دوست من شگفت انگیز آشپز در جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As luck would have it, I was out when he called.
[ترجمه ترگمان]، اگه شانس داشته باشه وقتی زنگ زد بیرون بودم
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را داشته باشد، زمانی که او به نام او بود، خارج شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As luck would have it, the train was late.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، قطار دیر کرده بود
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را داشته باشد، قطار دیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As luck would have it, there was a sudden gust when the fire broke out.
[ترجمه ترگمان]وقتی آتش خاموش شد، ضربه ای ناگهانی وارد شد
[ترجمه گوگل]همانطور که شانس آن بود، زمانی که آتش سوزی آغاز شد، ناگهانی ناگهانی رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Somewhere in the Great Hall, as luck would have it, were two managing directors from Salomon Brothers.
[ترجمه ترگمان]جایی در سرسرای بزرگ که بخت یاری می کرد، دو نفر از مدیران ارشد سلیمان بودند
[ترجمه گوگل]در جایی در تالار بزرگ، به عنوان شانس آن، دو مدیرعامل از برادران سالومون بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. As luck would have it, two of the female employees in the department were pregnant.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، دو نفر از کارکنان بخش حامله بودند
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن، دو نفر از کارمندان زن در بخش باردار بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. As luck would have it, Piers was dead on time.
[ترجمه ترگمان]وقتی بخت یارش می شد، پیرس به موقع مرده بود
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن، Piers در زمان مرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As luck would have it, it rained the next day and the game was canceled.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، روز بعد باران می بارید و بازی لغو شد
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را داشته باشد، آن روز باران بیدار شد و بازی لغو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. But, as luck would have it, I didn't have an opportunity to follow up my intention at the time.
[ترجمه ترگمان]اما وقتی بخت یاری می کرد، فرصتی برای دنبال کردن نیت من در آن زمان نداشتم
[ترجمه گوگل]اما، به عنوان شانس آن را داشته، من فرصتی برای پیگیری قصد من در آن زمان ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. But, as luck would have it, for them anyway, no buses ran on Sunday.
[ترجمه ترگمان]اما اگر به هر حال شانس این کار را داشته باشد، هیچ اتوبوس در روز یکشنبه به راه خود ادامه نداد
[ترجمه گوگل]اما، به عنوان شانس آن را داشته باشد، برای آنها به هر حال، هیچ اتوبوس در یکشنبه اجرا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. As luck would have it a fellow pupil in Diana's dormitory complained that she had appendicitis.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، یک شاگرد شاگرد در خوابگاه دیانا شکایت می کرد که آپاندیسش عفونی شده
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را یک دانش آموز همکار در خوابگاه دیانا شکایت که او آپاندیسیت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. As luck would have it, a furious wind was blowing on the day of their arrival, by hired minibus.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، باد تندی می وزید و روز ورود آن ها را با minibus اجیر می کرد
[ترجمه گوگل]به عنوان شانس آن را داشته باشد، یک باد خشمگین در روز ورود آنها، توسط مینی بوس استخدام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. As luck would have it, there were two seats left on the last flight.
[ترجمه ترگمان]اگر بخت یاری می کرد، دو صندلی برای آخرین پرواز باقی مانده بود
[ترجمه گوگل]همانطور که شانس آن بود، در آخرین پرواز دو کرسی باقی مانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This particular shoe, as luck would have it, is a flip-flop.
[ترجمه ترگمان]این کفش خاص، به شرطی که شانس داشته باشد، فلیپ فلاپ است
[ترجمه گوگل]این کفش خاص، به عنوان شانس آن را داشته باشد، فلیپ فلاپ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

- خوشبختانه، بدبختانه ( با توجه به متن و یا موقعیت هم در معنی منفی و هم در معنی مثبت به کار می رود. )

- از بد ماجرا، اتفاقا
با توجه به ضمیری که همراه آن می آید به صورت زیر معنی میشود. مثال
as luck would have it we. . . یعنی از شانس ما. . .
از قضا، از بخت ما
( هم در موارد خوب و هم در موارد بد بکار میره )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما