albeit

/ɒlˈbiːət//ˌɔːlˈbiːɪt/

معنی: اگر چه، ولواینکه
معانی دیگر: با این همه، با آنکه، به رغم، گرچه، هرچند که، گو اینکه، معهذا

بررسی کلمه

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: notwithstanding; even though.

- He was a brave, albeit cautious, soldier.
[ترجمه پریسا] او یک سرباز شجاع و البته با احتیاط بود
|
[ترجمه غزال سرخ] او گرچه سربازی محتاط، اما شجاع بود.
|
[ترجمه گوگل] او سربازی شجاع و البته محتاط بود
[ترجمه ترگمان] سرباز شجاعی بود، هرچند احتیاط، سرباز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Their stay at the resort was pleasant, albeit rainy.
[ترجمه naz] اویک سرباز شجاع بود هرچند احتیاط میکرد
|
[ترجمه سید محمود خضوعی] گرچه هوا بارانی بود، ولی اقامتشان در تفرجگاه خوش بود.
|
[ترجمه گوگل] اقامت آنها در استراحتگاه خوشایند بود، البته بارانی
[ترجمه ترگمان] اقامت آن ها در این پناه گاه، هرچند بارانی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. i tried albeit uselessly, to dissuade him
هرچند که فایده ای نداشت،سعی کردم او را منصرف کنم.

2. He accepted the job, albeit with some hesitation.
[ترجمه گوگل]او این کار را پذیرفت، البته با کمی تردید
[ترجمه ترگمان]او این شغل را البته با کمی تردید پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. Albert Einstein
[ترجمه گوگل]واقعیت صرفاً یک توهم است، هرچند بسیار پایدار آلبرت انیشتین
[ترجمه ترگمان]واقعیت فقط یک توهم است، هر چند که یک واقعیت ماندگار است آلبرت انیشتین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Albeit he has failed twice, he is not discouraged.
[ترجمه گوگل]اگرچه او دو بار شکست خورده است، اما ناامید نیست
[ترجمه ترگمان]اگرچه دو بار شکست خورده است، دلسرد نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Albeit difficult, the job is getting done.
[ترجمه گوگل]اگرچه دشوار است، اما کار در حال انجام است
[ترجمه ترگمان]اگرچه کار دشواری است، کار به پایان می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Albeit fair, the girl was not sought after.
[ترجمه اسحاقی] دختر ، با اینکه زیبا بود ، طرفداری نداشت.
|
[ترجمه گوگل]هر چند منصفانه، دختر دنبال نشد
[ترجمه ترگمان]این دختر زیبا بود، آن دختر هم دنبال او نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Her appointment was a significant, though/albeit temporary success.
[ترجمه گوگل]انتصاب او موفقیت چشمگیری بود، هرچند/هر چند موقت
[ترجمه ترگمان]قرار ملاقات او یک موفقیت بزرگ و هرچند موقتی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He finally agreed, albeit reluctantly, to help us.
[ترجمه گوگل]او در نهایت پذیرفت، هرچند با اکراه، به ما کمک کند
[ترجمه ترگمان]بالاخره موافقت کرد، البته با بی میلی، تا به ما کمک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Chris went with her, albeit reluctantly.
[ترجمه گوگل]کریس با او رفت، البته با اکراه
[ترجمه ترگمان]کریس با بی میلی و البته با اکراه نزد او رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I tried, albeit unsuccessfully, to contact him.
[ترجمه گوگل]سعی کردم، هرچند ناموفق، با او تماس بگیرم
[ترجمه ترگمان]سعی کردم، هرچند ناموفق بودم، تا با او تماس بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She agreed to their conditions, albeit unwillingly.
[ترجمه گوگل]او با شرایط آنها موافقت کرد، هر چند ناخواسته
[ترجمه ترگمان]او با شرایط آن ها موافقت کرد، البته با بی میلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Albeit fair, she was not sought after.
[ترجمه اسحاقی] او با اینکه زیبا بود ولی طرفداری نداشت
|
[ترجمه گوگل]اگرچه منصفانه بود، اما او دنبالش نبود
[ترجمه ترگمان]این منصفانه نیست، اون دنبالش نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Charles's letter was indeed published, albeit in a somewhat abbre-viated form.
[ترجمه hsphrd] نامه چارلز در حقیقت منتشر شد ولی تقریبا به شکلی خلاصه شده.
|
[ترجمه گوگل]نامه چارلز در واقع منتشر شد، البته به شکلی مختصر
[ترجمه ترگمان]نامه چارلز در واقع منتشر شد، البته در صورتی که تا حدی شبیه به سبک viated بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A sense of identity and belonging is created albeit with the aid of alcohol or drugs that lowers our inhibitions.
[ترجمه اسحاقی] یک احساس هویت و تعلق به کمک الکل یا مواد مخدر ایجاد میشود که کمرویی و خویشتن داری ما را کاهش می دهد.
|
[ترجمه گوگل]حس هویت و تعلق ایجاد می شود، البته با کمک الکل یا مواد مخدر که مهارهای ما را کاهش می دهد
[ترجمه ترگمان]حس هویت و تعلق با کمک الکل یا مواد مخدر ایجاد می شود که inhibitions ما را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اگر چه (حرف ربط)
albeit, although, though, however, howbeit

ولو اینکه (حرف ربط)
albeit

انگلیسی به انگلیسی

• although, even though
you can use albeit to introduce a fact or comment which contrasts in some way with what you have just said; a formal word.

پیشنهاد کاربران

البته
البته که ، هر چند که
در کردی سورانی معادلی بسیار شبیه به این لغت وجود داره. کردها به این واژه "هلبت" میگن. با فتحه روی "ه" و "ب" که دقیقا همون معنی البته رو میده.
دوستان به تلفظش توجه کنین که دچار اشتباه نشین:
/ɒlˈbiːət/
یعنی /آل. بی. اِت/ تلفظ میشه
albeit ( conjunction ) ( ɔlˈbiət ) =although, e. g. He finally agreed, albeit reluctantly, to help us
albeit
اگر چه ، هر چند
هم معنی although هست
کاربر روزبه:
albeit همه جا معنی البته نمی دهد و در دیکشنری های تک زبانه مترادف آن although است.
در ضمن، ریشه این کلمه هرگز به فارسی و عربی برنمی گردد و از انگلیسی میانه آمده است، از all though it be.
...
[مشاهده متن کامل]

منبع: https://www. merriam - webster. com/dictionary/albeit
از دوستانی که بی مطالعه هر مطلبی را لایک می کنند تعجب می کنم.

اگر چه ، به رغم آنکه ، آنقدر . . . که
his trip was successful, albeit tiring.
سفر او با وجود خسته کننده بودن، موفقیت آمیز بود.
it is made of three parts _ al ( though ) , be , it
اگرچه
به نوعی Albeit حرف ربط بحساب می آید و در خصوص معنی آن نظر بنده حقیر؛

#علیرغم اینکه؛ بااینکه.
می باشد.
although
البته. . . . . . . . . همان البته خودمان در زبان پارسی
چه بسا
البته، ولو اینکه، هر چند
It shows im willing to grow - albeit at snails
. pacee
به هرحال، با وجود اینکه
هرچند
ولو اینکه
البته، اگر چه معنی این کلمه همان ولو اینکه است ولی به همان صورتی که ما البته را بکار می بریم در انگلیسی استفاده می شود مثلا جمله
She appeared on the show, albeit briefly
را می توان اینگونه ترچمه کرد. او در نمایش حاضر شد، البته مختصر.
به نظر میرسد با توجه به اینکه این کلمه در قرن 14 در انگلیسی پیدا شده از عربی و یا فارسی با همان کاربردی که در بالا مثال زده شد منتقل شده است.

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٩)

بپرس