air

/ˈer//eə/

معنی: هوا، باد، جریان هوا، فضا، نسیم، استنشاق، هر چیز شبیه هوا، نفس، شهیق، سیما، اوازه، اواز، اهنگ، نما، بادخور کردن، اشکار کردن
معانی دیگر: (در مورد تایر) باد، ظاهر، محیط، ظاهر یا حالت شخص، (جمع) افاده، بیان، هوایی، با هواپیما، هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن، اعلام کردن، (توسط رادیو و تلویزیون) پخش کردن، رجوع شود به: air conditioning، آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا، هر چیز شبیه هوا گاز، بخار

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: into thin air, off the air, on the air, up in the air
(1) تعریف: the tasteless, odorless, and colorless mixture of nitrogen, oxygen, and other gases that forms the earth's atmosphere.
مشابه: atmosphere, gas, oxygen, ozone, stratosphere

- Fish do not breathe air as humans do.
[ترجمه ترگمان] ماهی مثل انسان ها هوا را تنفس نمی کند
[ترجمه گوگل] ماهی ها به عنوان انسان انجام نمی دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: all that is above the ground; sky.
مترادف: heaven, sky
مشابه: airspace, atmosphere, ether, stratosphere, welkin

- The kite flew high up in the air.
[ترجمه ترگمان] بادبادک هوا را بالا برد
[ترجمه گوگل] بادبادک بالا بالا در هوا پرواز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: movement of the atmosphere; breeze or wind.
مترادف: airflow, wind
مشابه: breath, breeze, current, draft, waft, zephyr

- We enjoyed the cool air coming in through the window.
[ترجمه ترگمان] از هوای خنک که از پنجره وارد شده بود لذت بردیم
[ترجمه گوگل] از هوای سرد که از پنجره عبور می کرد لذت بردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the peculiar character, manner, bearing, or aspect of a person or thing.
مترادف: ambiance, atmosphere, aura, character
مشابه: address, appearance, aroma, aspect, bearing, cast, climate, complexion, demeanor, feel, impression, manner, mien, odor, spirit, style, tone

- He has a strange air.
[ترجمه helia.sqb] او شخصیت عجیبی دارد.
|
[ترجمه ترگمان] هوای عجیبی دارد
[ترجمه گوگل] او یک هوا عجیب دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (pl.) pretense or affectation.
مترادف: affectation, affectedness, pretense
مشابه: arrogance, pretension, swank

- She is putting on airs.
[ترجمه ترگمان] اون داره ادای خودش رو در میاره
[ترجمه گوگل] او در حال پخش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: travel or transportation by aircraft.
مترادف: airplane, plane
مشابه: aircraft, jet, jetliner

- He sent them by air.
[ترجمه باران] ان ها را به هوا فرستاد نه او را به هوا فزستاد
|
[ترجمه ترگمان] آن ها را به هوا فرستاد
[ترجمه گوگل] او را به هوا فرستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: airs, airing, aired
(1) تعریف: to expose to the air; place outdoors.
مترادف: aerate, ventilate
مشابه: fan, oxygenate, wind, winnow

- The maid aired all the quilts.
[ترجمه ترگمان] کلفت خانه را مرتب کرد
[ترجمه گوگل] خدمه همه پتو را منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to speak about, usu. in public.
مترادف: expose, ventilate
مشابه: broadcast, display, present, publicize, vent

- It felt good to air his problems to a sympathetic listener.
[ترجمه ترگمان] احساس خوبی داشت که با یک شنونده همدرد مشکلات خود را حل کند
[ترجمه گوگل] احساس خوبی داشتم تا مشکلاتش را به یک شنونده دلسوز بسپارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. air alert warning
هشدار آماده باش هوایی

2. air brake
ترمز بادی

3. air carries sound
هوا صدا را منتقل می کند،هوا رسانای صدا است.

4. air charged with steam
هوای اشباع شده از بخار آب

5. air crew (or flight crew)
ناوبران هواپیما

6. air filled voids of the soil
حفره های آکنده از هوا در خاک

7. air filters cleanse the room's air of smoke and dust
پالونه های هوا هوای اتاق را از دود و گرد و خاک می زدایند.

8. air force
نیروی هوایی

9. air gun
تفنگ بادی

10. air is fluid while water is both fluid and liquid
هوا روان است در صورتی که آب هم روان است هم مایع.

11. air mail
پست هوایی

12. air must be excluded from the bottle
باید از ورود هوا به بطری جلوگیری شود.

13. air pollution
آلودگی هوا

14. air pollution is still a live subject
آلودگی هوا هنوز یک موضوع مورد بحث است.

15. air power
قدرت هوایی

16. air pressure
فشار باد (تایر)

17. air raid sirens began ululating again
آژیرهای حمله ی هوایی دوباره به ناله درآمدند.

18. air transportation
ترابری هوایی

19. air pirate
هواپیما ربا،گروگانگیر هواپیما

20. air raid warning
آژیر حمله ی هوایی

21. an air base
پایگاه (نیروی) هوایی

22. an air of luxury filled the room
اتاق مملو از مظاهر تجمل بود.

23. an air raid
یورش (حمله ی) هوایی

24. an air raid shelter
پناهگاه حمله ی هوایی

25. an air strike
تک هوایی

26. cold air blows in through the cracks of the window
هوای سرد از درزهای پنجره به درون می وزد.

27. cold air inlet
مدخل هوای سرد

28. crisp air
هوای تازه

29. damp air
هوای نمناک

30. don't air your dirty linen in public
مسایل خصوصی خودت را در جمع بیان مکن.

31. fresh air
هوای تازه

32. fresh air is beneficial to one's health
هوای تازه برای سلامتی خوب است.

33. giving air to one's opinions
عقاید خود را بیان کردن

34. impure air
هوای کثیف

35. international air traffic
شد آمد بین المللی با هواپیما

36. mountain air has made a difference to her health
هوای کوهستان در سلامتی او موثر بوده است.

37. murky air
هوای گرفته

38. purifying air by filtration
پاکسازی هوا با فیلتر گذاری

39. put air in the tires
تایرها را باد کن.

40. stale air
هوای خفه

41. tenuous air
هوای رقیق

42. the air conditioning system is not functional yet
دستگاه تهویه مطبوع هنوز به کار نیفتاده است.

43. the air force
نیروی هوایی

44. the air force recruited one thousand soldiers in two days
نیروی هوایی ظرف دو روز هزار سرباز گرفت.

45. the air in the basement was soggy and foul
هوای سرداب نمناک و بد بو بود.

46. the air is permeated by the scent of tobacco
بوی توتون در هوا پخش شده است.

47. the air smells of the sea
هوا بوی دریا را می دهد.

48. the air was blue with suspicion
سوظن محیط را تیره و تهدیدآمیز کرده بود.

49. the air was calm and not a leaf was stirring
هوا آرام بود و حتی یک برگ هم تکان نمی خورد.

50. this air lock decompresses the air
این هوابند هوا را فشارزدایی می کند.

51. turbulent air currents
جریان های پرتلاطم هوا

52. a naval air station
پایگاه هوایی نیروی دریایی

53. a surgical air strike
تک هوایی دقیق و روی هدف

54. each country's air space
فضای هوایی هر کشور

55. filled with air
پر از هوا

56. the cool air of the mountains yielded to sweltering heat as they desended
همین که به پایین حرکت کردند هوای خنک کوهسار تبدیل به گرمای طاقت فرسا شد.

57. the damp air crinkled her hair
هوای مرطوب گیسوانش را فرفری کرد.

58. the morning air was brisk
هوای بامدادی خنک و روح افزا بود.

59. the overwhelming air superiority of the allies
برتری کوبنده ی نیروی هوایی متفقین

60. the pure air of niasar
هوای پاک نیاسر

61. the salty air of chamkhalleh beach
هوای دریایی کرانه ی چمخاله

62. the stifling air of a crowded room
هوای خفقان آور یک اتاق شلوغ

63. the stuffy air of that dungeon
هوای خفه آن دخمه

64. the thin air of towchal
هوای سبک توچال

65. the tonic air of towchal increased my appetite
هوای فرح بخش توچال اشتهای مرا زیاد کرد.

66. to put air in a tire
تایر را باد کردن

67. to suck air into the lungs
هوا را به ریه فرو کشیدن

68. clear the air (or atmosphere)
(سو تفاهم یا دلواپسی و غیره را) رفع کردن

69. fan the air
به قصد کشتن چیزی(مثلا مگس) زدن و موفق نشدن

70. in the air
1- جاری،متداول 2- معلق،بلاتکلیف

مترادف ها

هوا (اسم)
air, weather, welkin

باد (اسم)
blast, air, wind, gale, windiness, flatulence, squall, emphysema, whiff, flatulency, turgidity

جریان هوا (اسم)
airflow, air, airstream

فضا (اسم)
region, place, room, space, air, area

نسیم (اسم)
airflow, flatus, air, breeze, breath, waft, light air, zephyr

استنشاق (اسم)
inspiration, imbibition, air, inhalation, aspiration

هر چیز شبیه هوا (اسم)
air

نفس (اسم)
air, wind, breath, self, ego, oneself, snuff

شهیق (اسم)
inspiration, air, inhalation, aspiration, snuff

سیما (اسم)
countenance, physiognomy, appearance, air, aspect, features, visage, expression, brow, lineament, mien

اوازه (اسم)
bruit, news, air, reputation, buzz, fame, hearsay, renown

اواز (اسم)
tune, air, song, sing, croon, singsong

اهنگ (اسم)
intonation, cadence, tune, music, air, tone, tonality, setting, melody, lilt, sonance

نما (اسم)
face, view, facing, index, air, front, exponent, visage, surface, hue, diagram, superficies

بادخور کردن (فعل)
air, ventilate

اشکار کردن (فعل)
light, display, announce, air, unfold, reveal, bare, disclose, uncover, quarry, wreak

تخصصی

[برق و الکترونیک] هوا
[مهندسی گاز] هوا
[زمین شناسی] هوا یک اصطلاح اسکاتلندی معادل ساحل. وجه تسمیه: در زبان نورس اسکاندیناوی gravelly bank آبتا گراولی.
[ریاضیات] هوا
[آب و خاک] هوا

به انگلیسی

• mixture of gases that make up the earth's atmosphere; wind; ambience; appearance; tune
ventilate, aerate; expose, express publicly; broadcast (i.e on radio or television)
of or relating to air; filled-with air; early (scottish)
air is the mixture of gases which forms the earth's atmosphere and which we breathe.
the air is the space around things that is above the ground.
air is also used to refer to travel in aircraft.
if someone or something has a particular air, they give this general impression.
if you air your opinions, you make them known to people.
if a broadcasting company airs a television or radio programme or when the programme is aired, it is shown on television or played on the radio; used in american english.
to air a room means to let fresh air into it.
when you air clothing or when it airs, you put it somewhere warm so that it becomes completely dry.
see also airing.
to disappear into thin air means to disappear completely.
to appear out of thin air means to appear suddenly and mysteriously.
if someone is on the air, they are broadcasting on radio or television.

پیشنهاد کاربران

پخش کردن/شدن
to broadcast on television or radio
to be broadcast on television or radio


AIR مخفف
As I remember
همونطور که یادمه ( اینجوری یادمه ) ( تاجایی که یادمه )
atmosphere, heavens, sky
هوا. . . 🏞
غیر قابل شمارش است

آشکار کردن، اظهار داشتن، اظهار کردن، تشریح کردن
نشردادن، ترویج کردن
آسمان
در تلویزیون، پخش زنده
verb
پخش کردن ( توسط رادیو و تلویزیون )

The show will air live on June 10
اون نمایش دهم ماه June بصورت زنده پخش میشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما