adore

/əˈdɔːr//əˈdɔː/

معنی: عشق ورزیدن، ستودن، پرستش کردن، ستایش کردن
معانی دیگر: سخت دوست داشتن (توام با تحسین)، پرستیدن، نیایش کردن، پرستش، عشق ورزیدن به، عاشق شدن به
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: adores, adoring, adored
(1) تعریف: to worship as a divinity.
مترادف: hallow, revere, worship
مشابه: deify, exalt, honor, idolize, love, venerate

- They come to church to adore their Savior.
[ترجمه A.A] آنها به کلیسا می آیند تا ناجی خود را پرستش کنند
|
[ترجمه ترگمان] آن ها به کلیسا می آیند تا ناجی خود را ستایش کنند
[ترجمه گوگل] آنها به کلیسا می آیند تا آنها را نجات دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to love and admire deeply or intensely.
مترادف: love
متضاد: despise, detest, hate
مشابه: cherish, dote on, fancy, idolize, worship

- He adores his grandmother and never forgets to call her.
[ترجمه ترگمان] او مادربزرگش را دوست دارد و هرگز فراموش نمی کند که او را صدا بزند
[ترجمه گوگل] او به مادربزرگش احترام می گذارد و هرگز فراموش نمی کند به او تلفن کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Now that he's a big rock musician, he has money and fans who adore him.
[ترجمه ترگمان] حالا که او یک موسیقی دان راک بزرگ است، او پول و طرفدارانی دارد که او را تحسین می کنند
[ترجمه گوگل] اکنون که او یک راک موسیقی بزرگ است، او پول و طرفدارانی دارد که او را تحسین می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) to have a great liking for.
مترادف: fancy, love
متضاد: abominate, despise, dislike, hate, loathe
مشابه: appreciate, enjoy, like, relish

- I adore ballet, but I was never good enough to dance professionally.
[ترجمه ترگمان] من باله رو می پرستم، اما هیچ وقت انقدر خوب نبودم که حرفه ای برقصم
[ترجمه گوگل] من عاشق باله، اما من هرگز به اندازه کافی خوب به رقص حرفه ای نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She adores chocolate, so we usually bring her a box when we visit.
[ترجمه A.A] او عجیب شکلات دوست داره پس وقتی میرویم سر بزنیم معمولا یک جعبه برایش می آوریم
|
[ترجمه ترگمان] او عاشق شکلات است، بنابراین ما معمولا وقتی به دیدنش برویم یک جعبه برایش میاریم
[ترجمه گوگل] او از شکلات تقدیر می کند، بنابراین وقتی می رویم معمولا یک جعبه می آوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I adore it when you massage my neck like that.
[ترجمه ترگمان] وقتی گردنم را مثل این ماساژ می دهی آن را می پرستم
[ترجمه گوگل] من آن را حرمت می کنم وقتی گردن من را ماساژ می دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: adoringly (adv.), adorer (n.)
• : تعریف: to worship.
مترادف: worship
مشابه: idolize

جمله های نمونه

1. people will adore this film
مردم شیفته ی این فیلم خواهند شد.

2. We adore them for their generosity.
[ترجمه negar] ما آنها را برای سخاوتمندیشان تحسین میکنیم
|
[ترجمه ترگمان]ما آن ها را به خاطر generosity ستایش می کنیم
[ترجمه گوگل]ما آنها را می پرستمش برای سخاوت خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't you just adore that dress!
[ترجمه هستی پیرزاده] فقط این پیراهن رو دوست نداشته باش
|
[ترجمه ترگمان]تو فقط اون لباس رو دوست نداری!
[ترجمه گوگل]شما فقط این لباس را تحسین نکنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let us adore God for all his works.
[ترجمه ترگمان]بیایید خدا را برای تمام آثار او ستایش کنیم
[ترجمه گوگل]بگذارید خداوند را برای تمام آثار خود ستایش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I would adore to settle back homeland.
[ترجمه ترگمان]دلم می خواهد میهن خود را آرام کنم
[ترجمه گوگل]من عاشقش هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. "I adore chocolate cake, " said Susannah, smacking her lips.
[ترجمه ترگمان]Susannah در حالی که لب هایش را به هم می زد، گفت: \" من کیک شکلاتی را تحسین می کنم \"
[ترجمه گوگل]سوزانا گفت: 'من کیک شکلاتی را دوست دارم، لبخند زدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He's always been surrounded by people who adore him.
[ترجمه ترگمان]او همیشه توسط مردمی که او را ستایش می کنند احاطه شده است
[ترجمه گوگل]او همیشه توسط افرادی که او را تحسین می کنند احاطه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I simply adore the way your hair is done!
[ترجمه گلی افجه ] سادگی ارایش موهات رو دوست دارم
|
[ترجمه ترگمان]من فقط روش موهات رو تحسین می کنم
[ترجمه گوگل]من به سادگی فکر می کنم راه موهای شما را انجام داده است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. People who adore the thrill of the chase know that prizes, like diamonds, are worth striving for.
[ترجمه ترگمان]کسانی که از این شکار لذت می برند، این شکار را دوست می دارند، مانند الماس، ارزش تلاش کردن را دارند
[ترجمه گوگل]افرادی که هیجان تعقیب را تحسین می کنند می دانند که جوایز مانند الماس ارزش تلاش دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. People adore him for his noble character.
[ترجمه ترگمان]مردم او را به خاطر شخصیت his ستایش می کنند
[ترجمه گوگل]مردم او را به خاطر شخصیت نجیب او تحسین می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It's very hard to ask the girl you adore to dance if you know your hands are running like taps.
[ترجمه ترگمان]از دختری که دوست داری برقصی، خیلی سخته
[ترجمه گوگل]اگر می دانید که دستانتان مانند شیپور خاموشی هستند، بسیار دشوار است از دخترانی که دلسرد می شوند به رقص بپرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The mass, however, could adore Gandhi and abhor untouchables.
[ترجمه ترگمان]با این حال، جرم می تواند گاندی را تحسین کند و از untouchables بیزار باشد
[ترجمه گوگل]جرم، با این حال، می تواند Gandhi را تحسین و غیرقابل قبول خجالت بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Another woman might adore helpless, cuddly babies but find the activity and demands of toddlers nerve-wracking.
[ترجمه ترگمان]یک زن دیگر ممکن است نوزادان ناتوان و cuddly را دوست داشته باشد اما فعالیت و خواسته های کودکان نوپا را درک کند
[ترجمه گوگل]زن دیگری ممکن است از ناراحتی و ناراحتی کودک ناراحت باشد اما فعالیت و خواسته های کودکان نوپا را پیدا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I adore your little jumps of logic.
[ترجمه ترگمان]من جهش های little منطق شما را تحسین می کنم
[ترجمه گوگل]من به جهات کوچک منطق شما احترام می گذارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. They clearly adore the multi-layered foundations of instrumental funk, and profoundly project this soulful hipster-cool attitude on All Night Burner.
[ترجمه ترگمان]آن ها به وضوح the چند لایه ای از فانک instrumental را ستایش می کنند، و عمیقا این نگرش را نو و نو گرایانه را در تمام طول شب طراحی می کنند
[ترجمه گوگل]آنها به وضوح از بنیادهای چند لایه فان ابزار استفاده می کنند و عمیقا این نگرش هپسپر و خنکی روحانی را در همه ی نوری بکار می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عشق ورزیدن (فعل)
adore, make love

ستودن (فعل)
eulogize, praise, worship, adore, commend, extol, glorify, glory

پرستش کردن (فعل)
worship, adore

ستایش کردن (فعل)
eulogize, praise, worship, adore, commend, glorify, pay tribute, laud

به انگلیسی

• admire, venerate
if you adore someone, you love and admire them.
if you adore something, you like it very much.

پیشنهاد کاربران

عشق ورزیدن ستودن
تب وتاب عشق التهاب fervor
دوست داشتنی - جذاب
ما این کلمه رو در زبان فرانسوی هم مشاهده میکنیم
مثلاj'adore toi یعنی دوستت دارم
i adore you هم یعنی دوستت دارم
شیفته ی تو هستم
بعضی وقتا هم به معنای به تو افتخار میکنم هستش
وقتی هم کسی را دوست داری هم تحسینش میکنی
برای مثال همسرت جایزه بهترین اشپز رو گرفته تو این جمله رو بش میگی یعنی هم عاشقتم هم تحسینت میکنم
I adore you
می پرستمت
!! Jai 25 tee - shirts /jadore les tee - shirts
من بیست و پنج تا تیشرت دارم، من عاشق تیشرتم
معنی:عشق ورزیدن
عشقورزیدن به کسی/چیزی.
ستاییدن/ستودن کسی/چیزی.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما