برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

away game

واژه away game در جمله های نمونه

1. We lost the away game but won both the home games.
[ترجمه ترگمان]ما بازی را از دست دادیم، اما هر دو بازی را برنده شدیم
[ترجمه گوگل]ما بازی دور را از دست دادیم اما هر دو بازی خانگی را به دست آوردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But the two remaining away games offer much sterner opposition.
[ترجمه ترگمان]اما دو بازی باقیمانده به شدت مخالف هستند
[ترجمه گوگل]اما دو بازی باقی مانده بازی بسیار مخالف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I love going to away games.
[ترجمه ترگمان] من عاشق بازی کردن هستم
[ترجمه گوگل]من عاشق رفتن به بازی دور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Popular away games will be members only, others will be open to one and all.
[ترجمه ترگمان]بازی‌های دور مردمی تنها اعضا خواهند بود و برخی دیگر برای همه باز خواهند بود
[ترجمه گوگل]بازی های محبوب محبوب تنها اعضا خواهند بود، دیگران برای همه و همه باز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

معنی away game در دیکشنری تخصصی

away game
[فوتبال] بازی خارج از خانه

معنی کلمه away game به انگلیسی

away game
• game which takes place at another team's field

away game را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

davood belivand
بازی در زمین حریف بعنوان بازی میهمان
Figure
Road game نیز نامیدا می شود. بازی خارج از خانه متضاد بازی خانگیhome game
I needed my extra uni for the away game on
.Saturday

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی away game مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )