برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

attorney

/əˈtɜːrni/ /əˈtɜːni/

معنی: وکالت، وکیل مدافع، نمایندگی، وکیل
معانی دیگر: وکیل دادگستری، وکیل دعاوی، رایزن، مدعی

بررسی کلمه attorney

اسم ( noun )
حالات: attorneys
• : تعریف: one whose profession is to give legal advice and to act as a representative in court during legal proceedings; lawyer; attorney-at-law.
مترادف: attorney-at-law, counsel, counselor, lawyer
مشابه: advocate, ambulance chaser, barrister, defense, pettifogger, solicitor

- You should speak with an attorney about your legal rights in this situation.
[ترجمه ترگمان] شما باید با یک وکیل در مورد حقوق قانونی خود در این وضعیت صحبت کنید
[ترجمه گوگل] شما باید با وکیل مدافع حقوق قانونی خود در این وضعیت صحبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه attorney در جمله های نمونه

1. her credentials as an attorney are unmatched
صلاحیت او به عنوان وکیل دادگستری بی‌نظیر است.

2. His attorney argued that Cope could not distinguish between right and wrong.
[ترجمه ترگمان]وکیل‌مدافع او معتقد بود که کوپ نمی‌تواند بین درست و غلط تمایز قایل شود
[ترجمه گوگل]وکیل او استدلال کرد که مقابله نمی تواند بین حق و اشتباه تشخیص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He wants to be an attorney.
[ترجمه ترگمان]میخواد یه وکیل باشه
[ترجمه گوگل]او می خواهد یک وکیل باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Attorney General was aware of the political implications of his decision to prosecute.
[ترجمه ترگمان]دادستان‌کل از پیامدهای سیاسی تصمیم خود برای پی‌گرد قانونی آگاه بود
[ترجمه گوگل]دادستان کل از پیامدهای سیاسی تصمیم خود برای پیگرد قانونی آگاه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The committee presented its report to the Attorney General.
[ترجمه ترگمان]کمیته گزار ...

مترادف attorney

وکالت (اسم)
bar , advocacy , proxy , attorney , agency , delegation , deputation , subrogation , proctorship
وکیل مدافع (اسم)
advocate , counselor , attorney , barrister , counsellor
نمایندگی (اسم)
attorney , agency , delegation , representation , deputation , legation , delegacy , solicitorship
وکیل (اسم)
solicitor , proxy , attorney , agent , deputy , assignee , procurator , lieutenant , syndic

معنی عبارات مرتبط با attorney به فارسی

(امریکا) وکیل رسمی دادگستری
(امریکا) دادستان کل ایالت، (a و g بزرگ) دادستان کل امریکا (که مقامش معادل وزیر دادگستری است)، pl مدعی العموم، دادستان
(حقوق) بازپرس بخش، بازپرس بخش قضایی
نیرو، وکیل، مدعی
(حقوق) وکالت نامه، وکالت نامه
عضو دادسرا، صاحب منصب پارکه، مدعی العموم، دادستان
attorney s'state نماینده دولت در دادگاه مدعی العموم استان یاکشور
(امریکا - حقوق) وکیل مدافع ایالتی، وکیل ایالت
وکالت نامه

معنی attorney در دیکشنری تخصصی

attorney
[حقوق] وکیل
[حقوق] دادستان کل، مدعی العموم، وزیر دادگستری (درایالت متحده)
[حقوق] وکیل خاص، وکیل مقید، وکیل خصوصی
[حقوق] وکیل رسمی پرونده
[حقوق] وکالت در توکیل
[حقوق] وکالتنامه عام
[حقوق] وکالت، وکالتنامه
[حقوق] وکالت نامه خاص

معنی کلمه attorney به انگلیسی

attorney
• lawyer
• in the united states, an attorney is a lawyer.
attorney client privilege
• legal right to preserve the confidentiality of conversations between a lawyer and client (one cannot legally be forced to reveal this information)
attorney general
• head of the u.s. department of justice
• head legal officer of the government of a state or country
• a country's attorney general is its chief law officer who advises the monarch or the government.
by attorney
• by means of attorney, by means of a delegate or envoy
defense attorney
• defense lawyer, defendant's lawyer (law)
deputy district attorney
• assistant to the head attorney for criminal prosecution
district attorney
• prosecuting officer of a judicial district, attorney responsible for representing the state in the district courts
• a district attorney is a lawyer who prosecutes criminal cases for the state or federal government in the united states.
durable power of attorney
• authority to act in someone's name even in the event that they lose mental competence
gave him power of attorney
• gave him legal authority
general power of attorney
• document giving a person legal power to act for another
irrevocable power of attorney
• power of attorney which cannot be reversed
letter of attorney
• letter of authorization, power of attorney
limited power of attorney
• permission to execute a ...

attorney را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدشکیبی نژاد
Senior Judicial Genral of Attorneys
قاضی عالی رتبه قضایی(کیفری)
دادستان صاحب منصب عالی مرتبه
احمدرضا غلام
بازجویی
آرش اکبری
بازپرس
نسرین رنجبر
مشاور
مشاور حقوقی
a solicitor.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی attorney

کلمه : attorney
املای فارسی : اترنی
اشتباه تایپی : شففخقدثغ
عکس attorney : در گوگل

آیا معنی attorney مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )