برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

attempt

/əˈtempt/ /əˈtempt/

معنی: قصد، کوشش، کوشش کردن، مبادرت کردن به، جستجو کردن، قصد کردن، تقلا کردن
معانی دیگر: سعی، مجاهدت، جهد، کوشیدن، سعی کردن، جهد کردن، (به قصد جان) حمله کردن، (قدیمی) وسوسه کردن، مبادرت کردن

بررسی کلمه attempt

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: attempts, attempting, attempted
• : تعریف: to try or seek; undertake.
مترادف: essay, try, undertake, venture
مشابه: aim, aspire, seek, tackle

- They attempted to force their way in, but the security guards overpowered them.
[ترجمه A.A] آنها سعی کردند با زور راه خود را بازکنند اما پاسداران امنیتی آنها را سرکوب کردند
|
[ترجمه ترگمان] سعی کردند راهشان را به داخل باز کنند، اما نگهبان‌های امنیتی بر آن‌ها غلبه کردند
[ترجمه گوگل] آنها تلاش کردند تا راه خود را به راه اندازند، اما نگهبانان آنها را سرکوب کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I think you're attempting an impossible task.
[ترجمه ترگمان] من فکر می‌کنم تو داری یه کار غیر ممکن رو انجام میدی
[ترجمه گوگل] من فکر می کنم شما تلاش می کنید یک کار غیرممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He attempted to escape from prison, but he was caught.
...

واژه attempt در جمله های نمونه

1. an attempt to exploit the divisions between the two countries
کوششی در راه بهره‌گیری از اختلافات آن دو کشور

2. an attempt to lessen the depredations of that widespread disease
کوشش در کاستن میزان ویرانگری‌های آن بیماری همه‌گیر

3. an attempt to recoup his wealth
کوششی برای باز یافتن ثروت خود

4. an attempt to trace the history of this revolution
کوششی برای ردیابی تاریخ این انقلاب

5. an attempt toward the conservation of electricity
کوشش برای صرفه جویی در مصرف برق

6. an attempt was made on the king's life
حمله‌ای به قصد کشتن پادشاه صورت گرفت.

7. his attempt succeeded
کوشش او موفقیت آمیز بود.

8. his attempt to aggrandize his children's achievements
سعی او در بزرگ جلوه دادن دستیابی‌های فرزندانش

9. a desultory attempt
کوشش بی‌هدفانه

10. a feeble attempt
سعی کم،کوشش ناچیز

11. a vain attempt
کوشش بیهوده

12. an amateurish attempt at writing poetry
کوششی خام‌دستانه در نگارش شعر

...

مترادف attempt

قصد (اسم)
resolution , will , assumption , pretension , purpose , intent , intention , animus , thought , purport , design , attempt , determination
کوشش (اسم)
labor , scramble , tug , effort , assay , stretch , attempt , trial , try , endeavor , strain , bustle , fist , muss
کوشش کردن (فعل)
labor , struggle , bend , assay , attempt , try , peg , strive
مبادرت کردن به (فعل)
attack , attempt
جستجو کردن (فعل)
search , attempt , quest , seek , grub , scour , look for , ransack , fish , comb , mouse , snook
قصد کردن (فعل)
design , attempt , decide , meditate
تقلا کردن (فعل)
labor , heave , agonize , slog , tussle , scramble , struggle , tug , attempt , wrestle , put out , flounce , lay to

معنی عبارات مرتبط با attempt به فارسی

معنی attempt در دیکشنری تخصصی

attempt
[فوتبال] تلاش کردن

معنی کلمه attempt به انگلیسی

attempt
• try, assay; effort to do or accomplish something; assault, attack (as "an attempt on someone life")
• try, assay
• if you attempt something or attempt to do something, you try to do it. verb here but can be used as a count noun. e.g. ... birds manage to fly ... at their first attempt. ... retaining coffee stocks in an attempt to push up prices.
attempt at
• try at, effort to
attempt on one's life
• attempt to murder, attempt to kill someone
attempt to murder
• try to kill
abortive attempt
• failed attempt, effort that did not succeed
coup attempt
• attempted revolution, attempted overthrow of a government
failed attempt
• highly unsuccessful experiment, experience that did not work out as planned
foiled the attempt
• frustrated the effort, thwarted the effort
idle attempt
• attempt that does not produce the desired result
made an attempt
• had a go at, tried, made an effort
put down coup attempt
• suppress an attempt at revolution, suppress an overthrow attempt
suicide attempt
• attempt to put an end to one's life in an artificial and unnatural manner

attempt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمدی
شروع به جرم
فیض
هم و غم
Setayesh-Arya
اقدام-تلاش-کوشش کردن
فرزاد ک پ
فعل:
make an effort to achieve or complete (something difficult).تلاش برای رسیدن یا تکمیل (چیزی دشوار) انجام دادن.
"she attempted a comeback in 2001"

اسم:
an effort to achieve or complete a difficult task or action.تلاش برای رسیدن یا تکمیل یک کار یا عملی دشوار
"an attempt to halt the bombings""تلاش برای متوقف کردن بمب گذاری ها"
kimiaaa
try to do sth is dangerous or has never been done before
کوشش کردن
محدثه فرومدی
سعی در ... داشتن، کوشیدن
he attempts to solve the problem = او سعی در حل مشکل دارد، او می کوشد مشکل را حل کند
kolyaei
اقدام کردن،اقدام،مبادرت
in 1972 after a plain was crashed in mounts Ands, the survivors attempted to eat the corpses of sacrifices to save hemselves of starvations
در سال 1972 بعد از سقوط یک هواپیما در کوه های آند،بازماندگان این سانحه برای رهایی از گرسنگی اقدام به خوردن اجسادقربانیان سانحه نمودند.
ياسين
شروع به جرم
Nima
سعی کردن
پریسا خضریان
(کهنه) سوء قصد کردن به ، قصد جانِ ... را کردن
m.javid
هدف
Sunflower
To make an effort
To aim

قصد به انجام کاری داشتن
قصد داشتن برای انجام کاری
قصِد انجام کاری را داشتن


ما قصد دارییم که ...
ما میخواهیم تلاش کنیم تا ...

سجاد صالحی توتاخانه
اقدام کردن
به عنوان مثال Sicide Attempt = اقدام به خودکشی
علی احمدی سعیدخانی
به منظور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی attempt

کلمه : attempt
املای فارسی : اتمپت
اشتباه تایپی : شففثئحف
عکس attempt : در گوگل

آیا معنی attempt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )