برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1689 100 1
شبکه مترجمین ایران

ant

/ˈænt/ /ænt/

معنی: مورچه، مور
معانی دیگر: (جانورشناسی) مورچه، مور (از تیره ی formicidae و از حشرات غشا بال: hymenopteran)، پیشوند (قبل از حرف با صدا می آید): معادل antacid] anti-]، مخفف:، آنتن، جنوبگان (قطب جنوب)، n : مورچه

بررسی کلمه ant

پسوند ( suffix )
(1) تعریف: causing or performing (such) an action.

- deodorant
[ترجمه ترگمان] خوشبو کننده
[ترجمه گوگل] دئودورانت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- defiant
[ترجمه ترگمان] بی‌اعتنا
[ترجمه گوگل] تعصب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: being in (such) a condition.

- important
[ترجمه tinabailari] مهم ، با اهمیت
|
[ترجمه ترگمان] مهم
[ترجمه گوگل] مهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: one that causes ...

واژه ant در جمله های نمونه

1. the ant is a social insect
مور یک حشره‌ی گروه زی است.

2. the ant people
گروه مورچگان

3. for years he has been observing ant colonies
سال‌ها است که درباره‌ی دسته‌های مورچه پژوهش می‌کند.

4. None preaches better than the ant, and she says nothing.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس بهتر از مورچه موعظه نمی‌کند، و او چیزی نمی‌گوید
[ترجمه گوگل]هیچ کس بهتر از مورچه سخن نمی گوید و هیچ چیزی نمی گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The ant is a social insect.
[ترجمه ترگمان]مورچه یک حشره اجتماعی است
[ترجمه گوگل]مورچه یک حشره اجتماعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The ant is the most industrious animal; however, it is the most taciturn one.
[ترجمه ترگمان]مورچه the حیوان است، با این حال، این the فرد taciturn است
[ترجمه گوگل]مورچه حیوانات سخت تر است با این حال، این تیزترین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف ant

مورچه (اسم)
ant , formica , emmet , archie , pismire
مور (اسم)
ant

معنی عبارات مرتبط با ant به فارسی

پسوند:، (صفت ساز): دارای، نشان دهنده، ـ کننده [defiant]
(جانور شناسی)، خرسک مورچه خوار (myrmecophaga tridactyla - پستانداری بی دندان و سه انگشتی ـ بومی امریکای مرکزی و جنوبی)
انواع شته ها و شپشک ها (که مورچه ها از آن شهد و انگم به دست می آورند)
مورچه خوار
چال مورچه
(جانورشناسی) اسیابانک (نوعی حشره ی رگبال از تیره ی antlion) (myrmeleontidae هم می نویسند)، اسیابانک
(جانور شناسی) مورچه ی سرباز، سپاه مور (انواع مورچگان گوشتخوار که دسته جمعی عمل می کنند - به ویژه موران جنس eciton)
(جانور شناسی) مور درودگر (جنس camponotus)
رجوع شود به: army ant
(جانور شناسی) مور آتشین (مورچه های جنس solenopsis که نیش آنان سوزش آور است به ویژه solenopsis invicta - بومی امریکای جنوبی)
رجوع شود به: army ant
(جانورشناسی) مورچه ی قرمز (monomorium pharaonis)، مورچه قرمز کوچک
مور برده، برده مور (رجوع شود به: slave-m ...

معنی کلمه ant به انگلیسی

ant
• small insect which lives in large communities
• ants are small crawling insects that live in large groups.
ant bear
• anteater, type of animal with a long nose which eats ants
ant hill
• soil heaped up by ants around their nest opening
• an ant hill is a mound of earth formed by ants when they are making a nest.
ant lion
• insect which feeds on ants, insect which digs a pit and lies in wait for ants and other insects
army ant
• swarming tropical ant that exists on other insects
fire ant
• omnivorous ant that causes a painful burning sting found in south america and the southern united states
go to the ant
• take the industriousness of the ant as an example
queen ant
• ant that lays all the eggs in the anthill, ant that will fenerally fly to a new place to start a new colony by herself
slave ant
• worker ant, ant which serves the queen ant
white ant
• termite
worker ant
• ant that serves the queen ant, drone

ant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mg
هم به معنی مورچه است و هم به معنی
متضاد
tinabailari
🐜🐜 مورچه
اسما زارع زاده
به جمله مورد نظر بستگی دارد برخی اوقات معنی مورچه و یا برخی اوقات هم معنی عمه یا خاله می دهد.
example= ant is a kind of animal.معنی مورچه
example=I love my ant.معنی عمه یا خاله
ویترا حسینی
چیز خرد و کوچک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ant

کلمه : ant
املای فارسی : انت
اشتباه تایپی : شدف
عکس ant : در گوگل

آیا معنی ant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )