برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1410 100 1

anger

/ˈæŋɡər/ /ˈæŋɡə/

معنی: خشم، عصبانیت، غضب، غیظ، براشفتگی، برافروختگی، خلم، ستیز، خشمگین کردن، خونکسی را بجوش اوردن، غضبناک کردن، خشمناک کردن، ژکیدن
معانی دیگر: دژی، برآشفتگی، خشمگین کردن یا شدن، غضب کردن، عصبانی کردن یا شدن، (محلی) تورم زخم، متورم و دردناک شدن (زخم)

بررسی کلمه anger

اسم ( noun )
• : تعریف: strong emotion characterized by indignation, dislike, and belligerence; rage; wrath.
مترادف: bile, choler, dudgeon, fume, fury, indignation, ire, rage, wrath
متضاد: forbearance
مشابه: bitterness, dander, huff, irritation, outrage, passion, pique, resentment, spleen, temper, umbrage

- His cruelty toward his children filled her with anger.
[ترجمه ترگمان] بی‌رحمی و سنگدلی او نسبت به فرزندانش او را از خشم پر کرده بود
[ترجمه گوگل] بی رحمانه او نسبت به فرزندانش خشمگین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- In anger, she said things she didn't mean.
[ترجمه محمد م] در عصبانیت حرف هایی زد و منظوری نداشت
|
[ترجمه ترگمان] او گفت: به خاطر عصبانیت، اون گفت که اون منظوری نداشت
[ترجمه گوگل] در خشم، او چیزهایی را که او به این معنا نبود، گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Why are you holding back your anger?
...

واژه anger در جمله های نمونه

1. anger transported him
خشم او را از جا به در برد.

2. anger welled in his heart
خشم در دلش جوشید.

3. her anger was just an act
خشم او تظاهر محض بود.

4. her anger was up
خشم او بالا گرفت.

5. his anger was evident
خشم او آشکار بود.

6. his anger waxed
خشمش رو به فزونی گذاشت.

7. pent-up anger
خشم فروخورده

8. govern your anger
خشم خود را مهار کن‌!

9. her seeming anger
خشم ظاهری او

10. out of anger
از روی خشم

11. she pretended anger
خود را عصبانی نشان داد.

12. signs of anger appeared on her face
آثار خشم بر چهره‌ی او ظاهر شد.

13. slow to anger
دیر خشم

14. a feeling of anger and hurt
احساس خشم و آزردگی

15. a trace of anger
اثری از خشم

...

مترادف anger

خشم (اسم)
bate , resentment , irritation , temper , anger , rage , wrath , fury , indignation , ire , ramp , rampage , tantrum , choler , furiosity , furiousness , furore , teen , heebie-jeebies
عصبانیت (اسم)
chafe , anger , madness , nervousness , huff , ire , willies , boiling point , infuriation , snit
غضب (اسم)
bate , irritation , anger , rage , wrath , fury , huff , ire , exasperation , bait , muck
غیظ (اسم)
resentment , anger , rage , wrath , fury , indignation , dudgeon , tantrum
براشفتگی (اسم)
excitation , anger
برافروختگی (اسم)
excitation , anger , nervousness , red heat
خلم (اسم)
resentment , anger , indignation , snot , snivel
ستیز (اسم)
hate , hatred , quarrel , violence , affray , contention , antagonism , contest , anger , animosity , scuffle , injustice , mix-in , punch-up
خشمگین کردن (فعل)
annoy , incense , aggravate , exasperate , anger , infuriate , vex , make angry , disgruntle , spite , irritate , enrage , make furious , provoke
خونکسی را بجوش اوردن (فعل)
chafe , aggravate , exacerbate , anger , cheese off , nettle , rouse
غضبناک کردن (فعل)
anger
خشمناک کردن (فعل)
anger
ژکیدن (فعل)
anger , grumble , murmur

معنی عبارات مرتبط با anger به فارسی

دیر غضب
زودغضب
ازجادررفتن

معنی کلمه anger به انگلیسی

anger
• wrath, rage, fury
• make angry; irritate
• anger is the strong emotion that you feel when you think someone has behaved in such an unfair, cruel, or insulting way that you want to express your feelings towards them in a forceful or violent way.
• if someone or something angers you, they make you angry.
ablaze with anger
• furious with anger
burn with anger
• be extremely angry, be furious
explode with anger
• burst with rage, be furious, lose one's temper, storm, fume
expressed anger
• revealed anger, showed how angry he was
fit of anger
• attack of rage, outburst of anger
his anger
• his rage, his fury, his annoyance
quick to anger
• becomes angry easily, gets mad quickly, loses one's temper quickly
remit anger
• ease anger, lessen anger
repressed his anger
• controlled his anger, restrained himself, calmed himself down
wreak one's anger
• pour out one's anger, release one's fury

anger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زندی
خشمگین شدن
r
Say goodbye to me
� Wait a bit more for my anger
خوب بگو چكار باتو كنم
منتظر باش بيش از اين با خشم من روبه رو نشي
Matin
خشم،عصبانیت
H.Psh
تفاوت بین anger و angry✌🏻

Anger:خشم و عصبانیت (noun)
Angry:خشم و عصبانیت وقتی به فردی نسبت داده میشود ، عصبانی (adjective)
جمله نمونه:/👇🏻
.He could not hide his anger at the news_
او نمیتوانست عصبانیت خود را از این خبر پنهان کند.

he is angry because his naughty sister bothers
. him
او عصبانی است زیرا خواهر شیطانش اورا اذیت میکند.

🙄🙇🏻‍♀️

محمد ولی زاده
The strong feeling that you have when sth has happened or sb has done sth that you do not like:He could not hide his anger at the news

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anger
کلمه : anger
املای فارسی : انگر
اشتباه تایپی : شدلثق
عکس anger : در گوگل

آیا معنی anger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )