برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1430 100 1

altruistic

/ˌɒltruːˈɪstɪk/ /ˌæltruˈɪstɪk/

معنی: نوع دوستانه
معانی دیگر: وابسته به نوع دوستی، بشردوستانه، دگردوستانه، همگان دوستانه، ایثارگرانه

بررسی کلمه altruistic

صفت ( adjective )
مشتقات: altruistically (adv.)
(1) تعریف: unselfishly devoted to the welfare of others.
مترادف: humanitarian, self-sacrificing, unselfish
متضاد: egoistic, self-centered, self-seeking, selfish
مشابه: benevolent, big, bighearted, compassionate, generous, good, humane, kindhearted, largehearted, philanthropic, public-spirited

- Being an altruistic person, she signed up as a volunteer with an organization that helps the poor.
[ترجمه سکینه رضائی] چون او یک فرد نوع دوست بود، فرم عضویت و داوطلبی سازمانی را که به فقرا کمک می کند، امضاکرد.
|
[ترجمه ترگمان] او به عنوان یک فرد نوع‌دوستی، به عنوان یک داوطلب با سازمانی که به فقرا کمک می‌کند، امضا کرد
[ترجمه گوگل] به عنوان یک فرد خوش تیپ، او به عنوان یک داوطلب با یک سازمان که به فقرا کمک می کند، ثبت نام کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: performed or given for the benefit of others, without concern for one's own welfare.
مترادف: benevolent, charitable, generous, kind, unselfish
متضاد: egoistic, selfish
مشابه: beneficent, bountiful, liberal, ...

واژه altruistic در جمله های نمونه

1. in the fact that altruistic acts undeniably occur in any society and that moral codes universally advocate altruism or benevolence and condemn selfishness.
[ترجمه ترگمان]در این حقیقت که عمل نوع‌دوستی در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و کده‌ای اخلاقی به طور جهانی از نوع‌دوستی یا خیرخواهی حمایت می‌کنند و خودخواهی را محکوم می‌کنند
[ترجمه گوگل]در این حقیقت که اعمال الهی غیر قابل انکار در هر جامعه اتفاق می افتد و قوانین اخلاقی به طور جهانی از الترویسم یا خیرخواهی حمایت می کنند و خودخواهی را محکوم می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But what constabulary safeguards do those altruistic groups maintain?
[ترجمه ترگمان]اما این گروه‌های نوع دوستانه چه حفاظتی را حفظ می‌کنند؟
[ترجمه گوگل]اما چه محافظت های ماموریتی این گروه های مخالف را حفظ می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Second, an animal might direct altruistic acts towards genetic relatives of those with which it was raised.
[ترجمه ترگمان]دوم اینکه، یک حیوان ممکن است به سمت خویشاوندان ژنتیکی کسانی که با آن‌ها بزرگ شده‌است عمل کند
[ترجمه گوگل]دوم اینکه حیوانات ممکن است اعمال خدایی را نسبت به خویشاوندان ژنتیکی کسانی که با آن مطرح شده است هدایت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف altruistic

نوع دوستانه (صفت)
altruistic

معنی کلمه altruistic به انگلیسی

altruistic
• generous, unselfish, devoted to others
• an altruistic person is unselfish and shows concern for other people's happiness and welfare.

altruistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
نوع دوستانه ، بشر دوستانه

مثال :
it was an entirely altruistic act
or
I question how altruistic your motives were
naRiman
خوب بودن
Figure
Unselfishly concerned for/devoted to welfare/well being of others
Opposie= egoistical

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی altruistic
کلمه : altruistic
املای فارسی : الترویستیک
اشتباه تایپی : شمفقعهسفهز
عکس altruistic : در گوگل

آیا معنی altruistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )