برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1427 100 1

advertisement

/ədˈvɜːrtəzmənt/ /ədˈvɜːtɪsmənt/

معنی: خبر، اگاهی، اعلان، اگهی
معانی دیگر: آگهی، رکلام، تبلیغ (مخفف آن: ad)، عمل آگهی دادن

بررسی کلمه advertisement

اسم ( noun )
(1) تعریف: a notice or public announcement designed to gain public attention, esp. to promote the sale of certain products.
مترادف: ad
مشابه: announcement, blurb, circular, commercial, display, flier, handbill, leaflet, notice, plug, poster, promotion

- Some television advertisements seem ridiculous but are very effective in selling their product.
[ترجمه ترگمان] برخی تبلیغات تلویزیونی مضحک به نظر می‌رسند اما در فروش محصولات خود بسیار موثر هستند
[ترجمه گوگل] برخی از تبلیغات تلویزیونی به نظر می رسد مسخره است اما در فروش محصولات خود بسیار موثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I put an advertisement in the newspaper to sell my car.
[ترجمه ترگمان] یک آگهی در روزنامه گذاشتم تا ماشینم را بفروشم
[ترجمه گوگل] من در روزنامه تبلیغاتی را برای فروش ماشینم گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the act of making something widely known.
مترادف: announcement, disclosure, publication
مشابه: broadcasting, circulation, promotion, propagation

- The advertisement of her drinking problem in the news media embarrassed her family.
...

واژه advertisement در جمله های نمونه

1. the advertisement rehearsed the many products of our company
آن آگهی محصولات متعدد شرکت ما را به تفصیل شرح داد.

2. a spot advertisement
آگهی میان برنامه

3. the sale advertisement was a hook to attract customers
آگهی حراج،قلابی برای جلب مشتری بود.

4. i placed an advertisement in the paper
به روزنامه آگهی دادم.

5. if i had read the advertisement i would have applied for the job
اگر آگهی را خوانده بودم برای آن شغل درخواست داده بودم.

6. the layout of a billboard advertisement
پیش‌نویس (یا طرح اولیه‌ی) یک آگهی دیوارکوب

7. applications received as a result of our recent advertisement
تقاضانامه‌های دریافتی در اثر آگهی اخیرمان

8. Please post up this advertisement for our concert in your shop window.
[ترجمه ترگمان]لطفا این تبلیغ را برای کنسرت ما در ویترین مغازه خود ارسال کنید
[ترجمه گوگل]لطفا این تبلیغ را برای کنسرت ما در پنجره فروشگاه خود قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I wish to insert an advertisement in your newspaper.
...

مترادف advertisement

خبر (اسم)
account , report , news , announcement , information , word , narration , notification , advice , notice , advertisement , manifest , predicate
اگاهی (اسم)
knowledge , acquaintance , awareness , consciousness , inkling , intelligence , advice , advertisement , monition , idea , dope , perception , cognizance , immediacy
اعلان (اسم)
assertion , announcement , declaration , proclamation , notice , advertisement , advertising , sign , poster , signboard , placard
اگهی (اسم)
assertion , announcement , proclamation , notice , advertisement , advertising , ticket , annunciation , poster , caveat , indiction

معنی advertisement در دیکشنری تخصصی

[نساجی] اعلان - آگهی

معنی کلمه advertisement به انگلیسی

advertisement
• act of advertising, promotion, drawing attention to, act of promoting (generally in order to sell goods or services); public announcement or printed notice designed to attract attention; ad; advert; public announcement (also advertizement)
• an advertisement is a public announcement, for example in a newspaper or on television, that tells people about a product, event, or job vacancy.
advertisement column
• column in a newspaper or magazine set aside for advertisement
post an advertisement
• fasten an advertisement in a place where it will be seen
vulgar advertisement
• rude advertisement, advertisement that contains offensive material

advertisement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdis
تبلیغات کاغذی
amir
تبلیغات
امیر
پیام بازگانی
Ho3in
آگهی بازرگانی.پیام بازرگانی
دریا
آگهی
رضا صمدی
تبلیغات، آگهی، اعلان، خبر
😡😡😡😡😡😡😡😡
بدنيانا ولي باز بده
Neginnk
پیام بازرگانی میشه commercial
این آگهی منظور آگهی استخدام و .....هست
اعلان اعلانات
آوین راد
آگهی تبلیغاتی میشه فک کنم
Younes
commercial advertising=پیام بازرگانی
دکتر محمد حسین حدیدی
پیام بازرگانی.آگهی بین دو برنامه ی تلویزیونی
shiva_sisi‌
اگاهی،اعلان،تبلیــــغ
علی فرج زاده جبدرقی
پیام بازرگانی،آگهی بازرگانی
تبلیغاتی که در تلوزیون میان برنامه ها ارائه می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی advertisement
کلمه : advertisement
املای فارسی : ادورتایزمنت
اشتباه تایپی : شیرثقفهسثئثدف
عکس advertisement : در گوگل

آیا معنی advertisement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )