برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

adroit

/əˌdrɔɪt/ /əˈdrɔɪt/

معنی: زیرک، ماهر، زبر دست، زرنگ، چیره دست، چابک، چالاک، تردست
معانی دیگر: سبکدست

بررسی کلمه adroit

صفت ( adjective )
مشتقات: adroitly (adv.), adroitness (n.)
(1) تعریف: skillful with the hands; dextrous.
مترادف: adept, deft, dextrous, proficient, skilled, skillful
متضاد: awkward, clumsy, maladroit, unskillful
مشابه: clever, dexterous, handy

- Her mother was an adroit seamstress.
[ترجمه ترگمان] مادرش خیاط ماهری بود
[ترجمه گوگل] مادرش جوراب شلواری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: skillful in difficult or complicated circumstances; clever; resourceful.
مترادف: clever, dextrous, resourceful, skilled, skillful
متضاد: inept, unskillful
مشابه: experienced, facile, inventive, nimble

- The governor is an adroit politician.
[ترجمه ترگمان] فرماندار یک سیاست‌مدار ماهر است
[ترجمه گوگل] فرماندار یک سیاستمدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- At the press conference, he was quite adroit in evading the questions he didn't want to answer.
[ترجمه ترگمان] در کنفرانس مطبوعاتی، او از سوالی که نمی‌خواست پاسخ دهد کاملا ماهر بود
...

واژه adroit در جمله های نمونه

1. mahmood was adroit at flattering others
محمود در تملق‌گویی از دیگران مهارت داشت.

2. She became adroit at dealing with difficult questions.
[ترجمه ترگمان]او در برخورد با سوالات دشوار ماهر شد
[ترجمه گوگل]او در برخورد با سوالات دشواری سوگند یاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jamie was adroit at flattering others.
[ترجمه ترگمان]جیمی به دیگران تملق می‌گفت
[ترجمه گوگل]جیمی در حال جلب دیگران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is a remarkably adroit and determined politician.
[ترجمه ترگمان]او یک سیاست‌مدار بسیار ماهر و مصمم است
[ترجمه گوگل]او یک سیاستمدار باهوش و متعهد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He soon became adroit at steering the boat.
[ترجمه ترگمان]طولی نکشید که قایق را به هدایت قایق هدایت کرد
[ترجمه گوگل]او به زودی در فرمان قایق سوار شد
[ترجمه شما] ...

مترادف adroit

زیرک (صفت)
brilliant , clever , sharp , nifty , parlous , smart , acute , keen , alert , shrewd , nimble , cunning , adroit , agile , versatile , insinuating , astute , designing , sagacious , subtile , subtle , knowledgeable , gash , perspicacious , canny , wily , resourceful , elusive
ماهر (صفت)
capable , slick , great , handy , understanding , industrious , cunning , adept , skilled , expert , skillful , proficient , skilful , dexterous , adroit , deft , dextrous , light-footed , light-handed , ingenious , workmanlike , workmanly , natty , sciential , wieldy
زبر دست (صفت)
industrious , adept , proficient , dexterous , adroit , deft , dextrous , habile
زرنگ (صفت)
bright , apt , clever , smart , shrewd , nimble , dexterous , adroit , deft , habile , agile , brisk , spry , vivacious , shifty , pawky , jaunty , dapper , supersubtle
چیره دست (صفت)
dexterous , adroit , dextrous , master
چابک (صفت)
light , clever , handy , nimble , dexterous , adroit , deft , agile , perky , feisty , quick , brisk , swift , light-foot , light-footed , spry , rapid , speedy , volant , frisky , lissom , lissome , lithesome , rath , rathe , kittle , lightsome
چالاک (صفت)
nifty , handy , smart , nimble , dexterous , adroit , deft , dextrous , mercurial , peppy , brisk , spry , nippy , pawky , sprightly , natty , frisky , prompt , lissom , lissome , lithesome
تردست (صفت)
nimble , adroit , swift , light-foot , light-footed , light-handed

معنی کلمه adroit به انگلیسی

adroit
• alert; clever, ingenious; skillful, adept
• an adroit person is quick and skilful in their thoughts or actions; a formal word.

adroit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عادل سوپک
his adroitness in solving problems
مهارت او در حل مسائل
English User
حرفه ای
Figure
ماهرانه
متبحرانه

Deftly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی adroit

کلمه : adroit
املای فارسی : ادریت
اشتباه تایپی : شیقخهف
عکس adroit : در گوگل

آیا معنی adroit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )