برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

admission

/ædˈmɪʃn̩/ /ədˈmɪʃn̩/

معنی: پذیرش، دخول، تصدیق، قبول، اعتراف، ورودیه، درامد، اجازهء ورود، بارداد
معانی دیگر: درون روی، قبول کردن، اذعان، اجازه ی ورود، جواز دخول، بلیط ورود، پذیرانه

بررسی کلمه admission

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act, process, or result of allowing entry.
مترادف: entr�e, entrance, entry
متضاد: expulsion
مشابه: access, arrival, ingress

- She was in charge of the admission of sick people to the hospital.
[ترجمه مهدی قاسمی] او مسئول پذیرش بیماران به بیمارستان بود.
|
[ترجمه ترگمان] او مسئول پذیرش بیمارستان بیماران به بیمارستان بود
[ترجمه گوگل] او مسئول رسیدگی بیماران به بیمارستان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They were refused admission to the restaurant because they were barefoot.
[ترجمه مهدی قاسمی] به آنها اجازه ورود به رستوران را ندادند زیرا آنها پابرهنه بودند.|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها اجازه ورود به رستوران را ندادند، چون پابرهنه بودند
[ترجمه گوگل] آنها اجازه ورود به رستوران را نداشتند زیرا آنها پابرهنه بودند
...

واژه admission در جمله های نمونه

1. admission is forbidden
ورود ممنوع است.

2. his admission of guilt filled everyone with surprise
اعتراف او به گناه همه را غرق شگفتی کرد.

3. the admission costs a dime
ورودیه یک دایم (ده سنت) است.

4. the admission fee is nine tumans
ورودیه نه تومان است.

5. a candidate for admission to our club
خواهان عضویت در باشگاه ما

6. they have jumped admission fees from one to two dollars
قیمت ورودیه را از یک دلار به دو دلار افزایش داده‌اند.

7. to surprise an admission from someone
ناگهان موجب اقرار کسی شدن

8. the laws relating to the admission or exclusion of aliens
قوانین مربوط به راه دادن یا ندادن خارجیان

9. they charged fifty tumans for admission
آنها پنجاه تومان ورودیه می‌گرفتند.

10. Admission is free for children under
[ترجمه ترگمان]پذیرش اعضای جدید رایگان است
[ترجمه گوگل]پذیرش رایگان برای کودکان زیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف admission

پذیرش (اسم)
assent , acceptance , admission , reception , acceptation , imprimatur
دخول (اسم)
admission , entry , accession , arrival , inclusion , ingress , entree , admittance , infare , incoming
تصدیق (اسم)
affirmation , admission , validity , acknowledgment , authentication , certification , verification , confirmation , ratification , avouchment , testimony , admittance , validation , intromission
قبول (اسم)
admission , reception , imprimatur , agreement , compliance , acknowledgment , adoption , ratification , intromission
اعتراف (اسم)
admission , profession , avowal
ورودیه (اسم)
admission , entrance , gate , income
درامد (اسم)
admission , income , revenue , earnings , emolument , hatch
اجازهء ورود (اسم)
admission , entree
بارداد (اسم)
admission

معنی عبارات مرتبط با admission به فارسی

(امریکا) روزپذیرش (سالروز پذیرفته شدن ایالت به عنوان یکی از ایالات متحده)
ورودبرای همه یاهمگان ازاداست
قیمت بلیط ورودی برای همگان، ورودیه

معنی admission در دیکشنری تخصصی

admission
[برق و الکترونیک] پذیرش
[بهداشت] پذیرش
[ریاضیات] پذیرش، تصدیق
[برق و الکترونیک] کنترل پذیرش
[زمین شناسی] ورود هوا- دمش هوا
[زمین شناسی] ورود هوای حفره زدا ، دمش هوای حفره زدا
[بهداشت] تاریخ پذیرش
[زمین شناسی] دمش طبیعی هوا ، مکش طبیعی هوا
[زمین شناسی] ورود هوای فروکشند سطح آب

معنی کلمه admission به انگلیسی

admission
• entrance; permission to enter; confession
• admission to a place or organization is the fact of allowing someone to enter it or join it.
• admission or an admission fee is the amount of money you pay to enter a place such as a museum or park.
• an admission is a statement that something bad, unpleasant, or embarrassing is true.
admission fee
• price for entry, entry fee
admission fees
• entrance fees, price you have to pay to enter a certain place
admission free
• admission at no charge, entrance is free
admission of facts
• acknowledgment of facts, confession of facts
admission of guilt
• confession, acknowledgement of committing a crime or wrongdoing
admission of one's guilt
• confession of a person having committed an offense, admitting culpability
admission score
• combined score of pre-college and high-school exams which is the basis for admission into an academic institution
admission ticket
• entrance ticket
admission under duress
• confession under pressure or coercion
acceptability of admission
• validity of a statement in a court of law, reliability of a confession in a court of law
free admission
• entrance without charge, free entrance
judicial admission
• declaration that has binding legal force, confession made during a legal proceeding

admission را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
ورودی
عبدالحسین
ورودیه، حق ورود
مهدی باقری
اعتراف
اجازه ورود
sara
Admit that st is true esp sth wrongyou had done

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی admission
کلمه : admission
املای فارسی : ادمیشن
اشتباه تایپی : شیئهسسهخد
عکس admission : در گوگل

آیا معنی admission مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )