برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

adenosine


معنی: نوکلئوزیدی بفرمول
معانی دیگر: (شیمی) ادنوسین (پودر سفید و بی بو و بلورین به فرمول c5h4n5.c5h9o4)، نوکلئوزیدی بفرمول c10h13n5o4

بررسی کلمه adenosine

اسم ( noun )
• : تعریف: an organic compound that is made up of adenine and ribose and found in nucleic acids, and that may be obtained as a white crystalline powder through the hydrolysis of yeast.

واژه adenosine در جمله های نمونه

1. As they fire adenosine is produced and ends up floating around in the immediate vicinity of the neuron.
[ترجمه ترگمان]همانطور که آن‌ها fire می‌کنند، adenosine تولید می‌شود و در اطراف آن در مجاورت نورون حرکت می‌کند
[ترجمه گوگل]همانطور که آدرنوزین تولید می شود تولید می شود و در اطراف نورون اطراف شناور می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Here adenosine helps control the tone of the smooth muscles used to propel feces on its way.
[ترجمه ترگمان]در اینجا آدنوزین به کنترل لحن ماهیچه‌های نرم عادت می‌کند که برای سوق دادن مدفوع به روش خود استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]در اینجا آدنوزین کمک می کند تا تنه ماهیچه های صاف را که به منظور جلوگیری از مدفوع خود استفاده می کنند، کنترل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But recent work has revealed that adenosine is much more than mere cellular exhaust.
[ترجمه ترگمان]اما تحقیقات اخیر نشان داده‌است که آدنوزین بیش از یک اگزوز تلفن همراه است
[ترجمه گوگل]اما کار اخیر نشان داده است که آدنوزین بسیار بیشتر از اگزوز سلولی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If neurons fire excessively, adenosi ...

مترادف adenosine

نوکلئوزیدی بفرمول (اسم)
adenosine

معنی adenosine در دیکشنری تخصصی

adenosine
[علوم دامی] نکلوئتید
[صنایع غذایی] ادنوزین : ترکیبی از باز (آدنین)، با قند (رایبوز) میباشد. adenine + ribose به صورتهای گوناگون مهم است مثل: Adenosine triphosphate که نقش مرکزی در تولید انرژی ماهیچه ای را دارد. به قسمتهای زیر: Adenosine diphosphate، Adenosinetriphosphate، Phpsphate bond، energy rich و phosphokinase.

معنی کلمه adenosine به انگلیسی

adenosine
• white crystalline nucleoside derived from ribose nucleic acid
adenosine triphosphate
• form of stored energy in organisms that is composed of a nucleotide with ribose sugar and three phosphates (biology), atp

adenosine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی adenosine

کلمه : adenosine
املای فارسی : آدنوزین
اشتباه تایپی : شیثدخسهدث
عکس adenosine : در گوگل

آیا معنی adenosine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )