برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

acronym

/ˈækrənəm/ /ˈækrənɪm/

معنی: سر نام
معانی دیگر: تارک نام، سرینام (واژه ای که از حروف اول چند واژه ی دیگر ساخته شده باشد مثل radar که از حروف اول radio detecting and ranging گرفته شده است)، کلمه ایکه از حرف اول کلمات دیگری ترکیب شده باشد مانند radar که از کلمات ranging and detectingradio ساخته شده

بررسی کلمه acronym

اسم ( noun )
مشتقات: acronymic (adj.), acronymous (adj.)
• : تعریف: a type of abbreviation used as a word, formed by combining the initial letters (or initial parts) of words that make up a particular string. The pronunciation of an acronym is based on the typical rules of pronouncing words in a language and is not made up of the sounds of the names of individual letters.

- NASA is an acronym for "National Aeronautics and Space Administration."
[ترجمه ترگمان] ناسا مخفف \"اداره ملی هوانوردی و فضانوردی\" است
[ترجمه گوگل] ناسا مخفف 'National Aeronautics and Space Administration' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The abbreviations "FBI" and "DVD" are not acronyms, but "AIDS," "FICA," and "PIN" are.
[ترجمه ترگمان] کلمات اختصاری \"اف بی آی\" و \"دی وی دی\"، \"acronyms\" نیستند، اما \"ایدز\"، \"FICA\" و \"PIN\" هستند
[ترجمه گوگل] اختصارات 'FBI' و 'DVD' مخفف نیستند، اما 'ایدز'، 'FICA' و 'PIN' هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه acronym در جمله های نمونه

1. AIDS is an acronym for "Acquired Immune Deficiency Syndrome".
[ترجمه ترگمان]ایدز مخفف نام \"سندروم نقص نقص اکتسابی\" است
[ترجمه گوگل]ایدز مخفف 'سندرم کمبود ایمنی به دست آمده' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The trading name, Agra, is an acronym of their first names.
[ترجمه ترگمان]نام تجاری، آگرا، مخفف نام آن‌ها است
[ترجمه گوگل]نام تجاری، آرگرا، نام اختصاری نامهای آنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Others say the name is an acronym, formed from the initials of three of the first amateur operators.
[ترجمه ترگمان]برخی دیگر می‌گویند که این نام مخفف نام مخفف نام سه نفر از اولین اپراتورهای آماتور است
[ترجمه گوگل]بعضی دیگر می گویند که نام یک مخفف است که از ابتدای سه اولین اپراتورهای آماتور تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was called UDAG-a sincere-sounding acronym that covered a multitude of sins.
[ترجمه ترگمان]نام آن UDAG بود - که مخفف sincere - بود که انبوهی از گناهان را پوشش می‌داد
[ترجمه گوگل] ...

مترادف acronym

سر نام (اسم)
acronym

معنی acronym در دیکشنری تخصصی

acronym
[کامپیوتر] سرنام ، مخفف . - سرنام ،مخفف - کلمه ای که از حرف اول کلمات شکل می گیرد . مثلا" بیسیک به معنای بیگینرس است

معنی کلمه acronym به انگلیسی

acronym
• word formed from the first initials of several words (i.e. nasa)
• an acronym is a word made of the initial letters of the words in a phrase, especially when this is the name of something. an example of an acronym is nato which is made up of the initial letters of `north atlantic treaty organization'.
three letter acronym
• acronym composed of three letters

acronym را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سَرواژه ، کوتاه‌واژه
مصطفا
مخفف و کوتاه شده
Like this word SCUBA
self contained under water breathing apparatus
hayat

words are made up of the first letters of a group of words or phrase
جاودان
Acronym در قوانین رانندگی به معنایکم شدن دید در اثر استفاده از ابجو و ...در ایینامه رانندگی کلیفورنیا
نوید جباری
اختصارات (در حالت جمع)
امیر
مثلا "نداجا"
مخفف" نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران"
شقایق
مخفف
مرتضی بزرگیان
نام اختصاری
Arya
سرنام، سرواژه، مخفف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی acronym

کلمه : acronym
املای فارسی : اکرنیم
اشتباه تایپی : شزقخدغئ
عکس acronym : در گوگل

آیا معنی acronym مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )