برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

accurate

/ˈækjərət/ /ˈækjərət/

معنی: دقیق، صحیح، درست
معانی دیگر: بی اشتباه، عاری از غلط، بی خطا، مطابق معیار، کامل

بررسی کلمه accurate

صفت ( adjective )
مشتقات: accurately (adv.), accurateness (n.)
(1) تعریف: free of mistakes or error.
مترادف: correct, exact, flawless, perfect, precise, right, true, truthful, unerring, veracious
متضاد: erroneous, inaccurate
مشابه: authentic, factual, faithful, honest, just, literal, proper, thorough, valid

- The newspaper published an accurate report of the event.
[ترجمه ترگمان] این روزنامه گزارش دقیقی از این رویداد منتشر کرد
[ترجمه گوگل] این روزنامه گزارش دقیقی از این رویداد منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She gave an accurate description of the suspect.
[ترجمه ترگمان] اون یه توصیف دقیق از مظنون انجام داده
[ترجمه گوگل] او توضیحی دقیقی از مظنون ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: careful and precise.
مترادف: careful, conscientious, meticulous, particular, precise, rigorous, scrupulous, thorough
متضاد: inaccurate
مشابه: close, detailed, literal, mathematical, minute, punctilious, strict, true

- In science, it's extremely important to be accurate in one's measurements.
...

واژه accurate در جمله های نمونه

1. Ushers took an accurate count of the people assembled in the theatre.
بلیط فروشان شمارش دقیقی از افرادی که در تئاتر جمع شده بودند، انجام دادند

2. Emma's vision was so accurate that she didn't need glasses.
قدرت دید "اما" آنقدر دقیق بود که نیازی به عینک نداشت

3. In writing on the topic, Vergil used accurate information.
ورژیل در نگارش درباره آن موضوع، از اطلاعات دقیقی استفاده نمود

4. an accurate answer
پاسخ صحیح

5. an accurate thermometer
گرماسنج دقیق

6. i cannot yet form an accurate picture of what happened
هنوز نمی‌توانم آنچه را که اتفاق افتاد دقیقا در نظرم مجسم کنم.

7. It's impossible to be accurate about these things.
[ترجمه بابک ر و] غیر ممکنه که در مورد این چیزها دقیق باشه|
[ترجمه ترگمان]در مورد این چیزها غیرممکن است
[ترجمه گوگل]در مورد این چیزها دقیق نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف accurate

دقیق (صفت)
careful , accurate , precise , exact , detailed , stringent , astringent , tender , advertent , watchful , exquisite , wistful , sound , set , punctual , astute , scholastic , subtle , tenuous , particular , literal , punctilious , scrutinizing
صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised

معنی accurate در دیکشنری تخصصی

accurate
[ریاضیات] درست، دقیق، تحقیقی، صحیح
[ریاضیات] بازبینی دقیق، کنترل درست
[ریاضیات] با تقریب
[ریاضیات] به طور یکنواخت درست ترین

معنی کلمه accurate به انگلیسی

accurate
• precise, exact
• an accurate account or description gives a true idea of what someone or something is like.
• a person, device, or machine that is accurate is able to perform a task without making a mistake.
accurate accounting
• precise bookkeeping
accurate description
• precise description, precise depiction
accurate estimate
• precise assessment, exact appraisal, exact evaluation

accurate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راشین
دقیق درست
میلاد علی پور
تطابق, مطابقت داشتن
نیما
[المان محدود و ریاضی محض] تقریبی
آرش
درست
کبری احمدی
Accurate
Three days ago, I politely and formally declined her invitation to the restaurant (lunch).There was no reason or excuse
There is no interest in him
دقیق
سه روز پیش ،دعوت به رستوران (ناهار) او را با مودبانه و رسمی نپذیرفتم
دلیل و بهانه ی وجود نداشت
علاقه مندی نسبت به او نیست
امیر
Accuracy.. N.. درستی
Accurate.. Adj... درست
Accurate three days ago.. درست سه روز قبل
shayan
بیشترین نزیدکی معنی رو به : دقیق: و با مفهموم بی نقص و سالم.
این کلمه دو حالت داره یا اصلا معادل فارسی دقیق نداره یا اکثرا سواد ادبیات فارسی بالایی مثل یک استاد نداریم که بخوایم معادل دقیق در نظر بگیریم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی accurate

کلمه : accurate
املای فارسی : اککورت
اشتباه تایپی : شززعقشفث
عکس accurate : در گوگل

آیا معنی accurate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )