برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

abreast

/əˈbrest/ /əˈbrest/

معنی: پهلو به پهلو
معانی دیگر: (معمولا با of یا with) پهلو به پهلو، در کنار هم، در جهت هم، برابر، رو به جلو، آگاه به آخرین اطلاعات

بررسی کلمه abreast

قید ( adverb )
(1) تعریف: side by side.
مترادف: side by side
مشابه: alongside

- The police officers stood abreast, blocking the entrance to the building.
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] ماموران پلیس، برای مسدود کردن ورودی ساختمان، در کنار هم ایستاده بودند.
|
[ترجمه ترگمان] افسران پلیس به پهلو ایستاده بودند و راه ورودی ساختمان را مسدود کرده بودند
[ترجمه گوگل] افسران پلیس ایستادند و ورودی ساختمان را مسدود کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in full awareness; up to date (usu. fol. by "of").

- We are trying to remain abreast of the latest developments.
[ترجمه ترگمان] ما در تلاشیم تا از آخرین پیشرفت‌ها آگاه باشیم
[ترجمه گوگل] ما در حال تلاش برای کنار آمدن با آخرین تحولات هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ...

واژه abreast در جمله های نمونه

1. abreast of the times
مطابق یا همراه با زمان،مطلع به آخرین اطلاعات،آگاه بر اوضاع زمانه

2. a reporter must keep abreast of the latest news
خبرنگار باید از آخرین خبر آگاهی داشته باشد.

3. the seats are three abreast on either side of the plane
صندلی‌ها در ردیف‌های سه‌تایی در دو طرف هواپیما قرار دارند.

4. we must keep wages abreast of living costs
باید دستمزدها را با هزینه‌ی زندگی برابر کنیم.

5. It's important to keep abreast of the latest developments in computers.
[ترجمه ترگمان]مهم است که آخرین پیشرفت‌ها را در کامپیوترها حفظ کنید
[ترجمه گوگل]مهم این است که در کنار آخرین پیشرفت های رایانه ها باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The boat came abreast of us and signalled us to stop.
[ترجمه ترگمان]قایق به طرف ما آمد و به ما اشاره کرد که بایستیم
[ترجمه گوگل]قایق در کنار ما بود و ما را متوقف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We must renovate our social life to keep abreast of the times.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف abreast

پهلو به پهلو (قید)
abreast , side by side

معنی عبارات مرتبط با abreast به فارسی

مطابق یا همراه با زمان، مطلع به آخرین اطلاعات، آگاه بر اوضاع زمانه
کشتی هایی که پهلو به پهلو میروند

معنی کلمه abreast به انگلیسی

abreast
• side by side, in alignment; on top of, up-to-date; well-informed
• if people or things walk or move abreast, they are side by side.
• if you keep abreast of a subject, you know all the most recent facts about it.
abreast of the times
• updated, up-to-date
line abreast
• line side by side

abreast را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.A
همگام
Figure
۱- شانه به شانه هم، side by side
Three men would pass walking abreast
That brief pause brought him abreast of her
۲- مطلع و آگاه informed.
Being up to date in knowledge
stay abreast of new developments

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abreast

کلمه : abreast
املای فارسی : ابریست
اشتباه تایپی : شذقثشسف
عکس abreast : در گوگل

آیا معنی abreast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )