برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

abate

/əˈbeɪt/ /əˈbeɪt/

معنی: کم شدن، خرد شدن، تخفیف دادن، خرد کردن، کاستن، رفع نمودن، اب گرفتن از، بزور تصرف کردن، خرد ساختن، فرو نشستن
معانی دیگر: فروکش کردن، کم کردن یا شدن، کاهش یافتن، (حقوق) خاتمه دادن، اب گرفتن از فلز، خیساندن چرم، غصب یاتصرف عدوانی، تنزل

بررسی کلمه abate

فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to become less in amount, degree, or intensity; subside.
مترادف: decrease, diminish, fall, fall off, lessen, let up, slacken, subside
متضاد: augment, intensify, revive, rise
مشابه: attenuate, blow over, cool, decline, let down, lull, mitigate, moderate, reduce, relent, remit, settle, sink, slack

- The wind died down as the storm abated.
[ترجمه ترگمان] وقتی طوفان فروکش کرد باد فروکش کرد
[ترجمه گوگل] با افزایش طوفان، باد پایین می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- When the pain finally abated, he fell asleep.
[ترجمه محمّدامین] سرانجام زمانی که درد کاهش یافت، او خوابش برد.
|
[ترجمه ترگمان] وقتی که درد بالاخره فروکش کرد، او به خواب رفت
[ترجمه گوگل] هنگامی که درد در نهایت کاهش یافت، خوابش برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: abates, abating, abated
...

واژه abate در جمله های نمونه

1. to abate a tax
مالیات را تخفیف دادن

2. to abate an action
عملی را خاتمه دادن

3. nothing could abate his fury
هیچ چیز عصبانیت او را فرو نمی‌نشاند.

4. We must abate the noise in our big cities.
[ترجمه فواد بهمنی] ما باید سروصدا را در شهرهای بزرگ مان کاهش دهیم.
|
[ترجمه ترگمان]ما باید سر و صدای شهرهای بزرگ را از بین ببریم
[ترجمه گوگل]ما باید سر و صدا را در شهرهای بزرگ ما کاهش دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The storm/wind/rain has started to abate.
[ترجمه فواد بهمنی] شدت طوفان/باد/باران در حال کاهش است.|
[ترجمه ترگمان]طوفان \/ باد \/ باران شروع به کاهش کرده‌است
[ترجمه ...

مترادف abate

کم شدن (فعل)
abate , diminish , step down , wane , dwindle , slacken
خرد شدن (فعل)
abate , diminish , wane , dwindle , slacken , relent , pass off , shrink , crush , decrease , lessen , decline , remit , narrow , flag , lower , de-escalate , crack up , depopulate , relax , fall away , grow away , grow down , pink , shrink away
تخفیف دادن (فعل)
abate , relieve , mitigate , assuage , discount , alight , bate , derogate , extenuate , lower , pull down
خرد کردن (فعل)
abate , diminish , mitigate , grind , squelch , minify , smash , chop , reduce , decrease , lessen , exterminate , eliminate , narrow , hash , fragment , fritter , annihilate , extenuate , shatter , shiver , crash , de-escalate , break to pieces , disintegrate , mash , comminute , mince , mangle , cut down , fragmentize , demolish , hack , fractionalize , pestle , steamroller
کاستن (فعل)
abate , diminish , discount , reduce , decrease , lessen , decline , shorten , derogate , subtract , lighten , rebate , pare , pull down , soften , detract , disqualify , draw off
رفع نمودن (فعل)
abate
اب گرفتن از (فعل)
abate
بزور تصرف کردن (فعل)
abate
خرد ساختن (فعل)
abate , diminish , dwindle , mitigate , minify , reduce , decrease , lessen , turn down , bate , curtail , damp down , decompress , narrow , extenuate , de-escalate , impair
فرو نشستن (فعل)
abate , subside , be quenched , founder , be quelled , settle , slake

معنی abate در دیکشنری تخصصی

abate
[عمران و معماری] فرونشستن
[زمین شناسی] فرونشستن
[حقوق] لغو کردن، خاتمه دادن، رفع کردن، متوقف کردن، تخفیف دادن
[نساجی] تخفیف دادن_کاستن_رفع نمودن_کم شدن

معنی کلمه abate به انگلیسی

abate
• reduce, decrease, lessen; become less, diminish; annul, suppress (law)
• when an unpleasant situation or feeling abates, it becomes much less strong or widespread; a formal word.

abate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد
abate
فعل= کم شدن.تخفیف دادن.کاستن.فروکش کردن.تنزل
The definition of abate is 'to reduce in amount, degree, or intensity; lessen'
تعریف abate 'کاهش در میزان یا مقدار ، درجه یا رتبه یا سختی است؛ کاهش دادن'

bate
فعل=کم کردن.تخفیف دادن-پایین آوردن.خرد کردن.محروم کردن.خیساندن
اسم=خشم.غضب-نگهداشتن
The definition of bate is 'to lessen the force or intensity of; moderate'
تعریف bate "برای کاهش نیرو یا سختی؛ در حد متوسط و میانه'

امیری
کاهش
Arya
کاهش یافتن
تنزل یافتن
سارافرجپور
فروکش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abate

کلمه : abate
املای فارسی : آباته
اشتباه تایپی : شذشفث
عکس abate : در گوگل

آیا معنی abate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )