برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ask after

واژه Ask after در جمله های نمونه

1. Jones has been asking after you.
[ترجمه Shirinbahari] جان احوالت را می پرسید.
|
[ترجمه ترگمان]جونز از تو سوال کرده‌است
[ترجمه گوگل]جونز از شما خواسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Did she ask after me in her letter?
[ترجمه ترگمان]آیا او در نامه‌اش از من خواسته بود؟
[ترجمه گوگل]آیا او در نامه اش از من درخواست کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He always asks after you in his letters.
[ترجمه ترگمان] همیشه بعد از تو توی نامه‌هایش ازت می پرسه
[ترجمه گوگل]او همیشه در نامه های خود بعد از شما می پرسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I spoke to James today. He was asking after you.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه Ask after به انگلیسی

ask after
• inquire about

Ask after را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
جویای احوال سلامتی یا پیشرفت کسی یا چیزی شدن
سمانه پارسا
سراغ کسی را گرفتن
Shirinbahari
احوال پرسی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Ask after مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )