برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

سریال

/seriyAl/

مترادف سریال: مجموعه، مجموعه دنباله دار، پشت سرهم، متوالی، مسلسل، پاورقی | مسلسل، پی درپی، مجموعه تلویزیونی، مجموعه دنباله دار، زنجیره

برابر پارسی: زنجیره
سریال
مسلسل، پیاپی، ج ئ بجزئ، داستان دنباله دار
( صفت ) مطلبی که جزئ به جزئ انتشار یابد مسلسل .
سریال
(س ) [ فر. ] (ص .) آن چه مجموعه ای را بسازد یا متعلق به مجموعه ای باشد، زنجیره (فره )، پشت سر هم، مسلسل، به صورت سری .
سریال
مجموعه ای که جزءبه جزء عرضه شود.
شهریار آریابد
واژه " پیمند" پارسی از واژه " پی " به معنای بن ، ریشه و دنباله که با افزودن پسوند " مند " ساخته شده به جای " سریال " با همان معنا پیشنهاد می گردد .
علی سیریزی
به اردو و پشتو ، سیریز می شود.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی