برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

پاره کردن


مترادف پاره کردن: جردادن، دریدن، شکافتن، قطع کردن، گسستن، گسیختن
پاره کردن
دریدن, جر
حمیدرضا دادگر_فریمان
جردادن، دریدن، شکافتن، قطع کردن، گسستن، گسیختن،جر
علی دوستی نوگورانی
تقطیع


نام نویسی   |   ورود