برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قافیه

/qAfiye/

برابر پارسی: همآوا، رج، پساوند سروده
قافیه
پشت گردن
قافیه شعر
سرواده
در شعر همراه قافیه می آید
ردیف
قالبی از شعر که مصرع های اول و دوم و چهارمش هم قافیه باشند
رباعی
آخرین حرف قافیه
روی
همراه قافیه
ردیف
ثنا
این واژه عربی است و پارسی آن فَشما می باشد که از اوستایی: فْشْما fshmã ساخته شده است
محمدحسین بهاری
پس‌آوند


نام نویسی   |   ورود