برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از اختیارات ایشان است
رهبر
نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف ایشان است
رهبر
پیام
council gaurd
پارسا
gaurd of council
علی باقری
شورای نگهبان : [ اصطلاحات مجلسی ] به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ كه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
امیر
Guardian council
ب. الف. بزرگمهر
شورای شبکورهای نگهبان تاریکی

برگرفته از یادداشتی در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵
https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_80.html


نام نویسی   |   ورود