برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
سوریه
دمشق
سوریه قدیم
شام
سومین فرزند حضرت فاطمه (س) و علی بنابیطالب (ع) که مقبره و بارگاه ایشان در دمشق سوریه واقع شده است
زینب کبری
پایتخت سوریه
دمشق
شهر باستانی سوریه
تدمر
شهر تاریخی سوریه
حلب
شهری در سوریه
حمص
مرکز سوریه
دمشق
واحد پول سوریه
لیر
کشور آشوریان
کشور آشوریان
سس
کشور آشوریان
رضاضحاکی راحت
به احتمال زیاد کلمهء "سوریه" در اصل "سوریا" بوده و "الف" به (ه) تبدیل شده است، یعنی "سوریا" به سوریه تغییر یافته است، اما اصل واژه از کلمهء "سور" به معنی سرخ و درخشان گرفته شده است، که معمولا در ایران برای نامگذاری دختران استفاده می شد، "سور" در واقع گویشی از "هور" و "خور" است، که عرب زبانان "سوری" را با غلظت بیشتر اداء کرده و به صورت" ثوری" نوشته اند و آن را "گاوی" معنی کرده اند که صورتِ تقریبا درستی نیست، چرا که ما افراد زیادی در تاریخ بنامهای "سفیان ثوری" ابن شهاب ثوری .....داشته ! این واژه معنای کسی که درخشان ، سرخ، نورانی و دارای مقام بلند و منیع بوده است، چرا که "هور یا اهورا دارای همین صفات است.
برای تقریب به ذهن:
این واژه در چهارشنبه سوری :به معنی چهارشنبه ء سرخ است کمااینکه وقتی از روی آتش سرخ و درخشان دراین شب می پریم می گویم: سرخی تو از من ،زردی من از تو.

اما اینکه که چرا "ثوری" که در واقع همان "سور ی و سرخی است را " منسوب به گاوی" معنی کرده اند فلسفهء جداگانه ای دارد اما جهت راهنمایی می توانید به وجود "کره خورشید" در روی دو شاخ گاو در اکثر کتیبه های موجود مراجعه کرد که توضیح این موضوع احتیاج به مقاله علی حده و جدایی دارد.....
سور؛ ثور؛ صور؛ همه این لغات گویشی از "هور" در زبان های مختلف است که به مرور زمان معنای مختلفی اما تا حدودی نزدیک به هم ، دارند
رضاضحاکی راحت
رشته تاریخ
شهرستان اسدآباد


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی