برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آب دهان


مترادف آب دهان: بزاق، تف، خدو، خیو، کفک
آب دهان
پف نم, خدو, تف, تفو, خیو, بزاق
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: سالیا
گرافیدا
اختف
رضاآپادانا
خدو - اختف


نام نویسی   |   ورود