۱٬۲ بوتیلن کاربونیت۱٬۲ بیس اتان۱٬۲ دی برومو ۳ کلروپروپان۱٬۲ دی تی اتان۱٬۲ دی متوکسی بنزن۱٬۲ دی متیل سیکلوپروپان۱٬۲ دی هیدرو ۱٬۲ ازابورین۱٬۲ دی کلرو ۴ نیتروبنزن۱٬۲ دی کلرواتن۱٬۲ دی کلروبنزن۱٬۲ دی کلروتترافلوئورواتان۱٬۲ دیازپین۱٬۲ دیوکستان۱٬۲ سیکلوهگزان دیکربوکسیلیک اسید دیسونویل استر۱٬۲٬۳ تری ازول۱٬۲٬۳٬۴ تترا فنیل نفتالن۱٬۲٬۳٬۴٬۶ پنتاگالویل گلوکوز۱٬۲٬۳٬۵ تتراهیدروکسی بنزن۱٬۲٬۴ بوتان تریول تری نیترات۱٬۲٬۴ تری متیل بنزن۱٬۲٬۴ تریازول۱٬۲٬۶ تریگالوئیل گلوگز۱٬۳ اینداندیون۱٬۳ بیس پروپان۱٬۳ تیازپین۱٬۳ دی امینوپروپان۱٬۳ دی برموپروپان۱٬۳ دی تی اتان۱٬۳ دی فلوئورو ۲ پروپانول۱٬۳ دی متیل ۲ ایمیدازولیدینون۱٬۳ دی هیدروکسی انتراکوینون۱٬۳ دی کلروپروپیلن۱٬۳ دیازپین۱٬۳ سیکلوهگزادین۱٬۳٬۸–تری هیدروکسی انتراکوئینون۱٬۴ بنزوکینون۱٬۴ بوتین دیول۱٬۴ تیازپین۱٬۴ دی کلروبنزن۱٬۴ دیازپین۱٬۴ سیکلوهگزادین۱٬۴ سیکلوهگزان دیون۱٬۴٬۲ دی تیازول۱٬۴٬۷ تری ازاسیکلونونان۱٬۵ انیدروگلوسیتول۱٬۵ پنتان دیول۱٬۵ سیکلواوکتادین۱٬۵ سیکلواکتادین۱٬۸ دی ازافلوئورن ۹ اون۱٬۸ دی امینونفتالن