گزارش ذخیره

Health - مطابقت جملات با تصویر آن | تمرین خواندن - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 واژگان
02:19 جمله ها
03:16 تطابق
06:40 مطمئن باشید

فرستادن