گزارش ذخیره

همه زمان ها - درس انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٦/٠١ (١١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 مرور
02:53 حال ساده
03:33 حال استمراری
04:05 کامل استمراری
04:54 ماضی نقلی
07:59 گذشته ساده
09:01 گذشته استمراری
09:33 گذشته کامل
10:05 گذشته کامل استمراری
10:44 آینده ساده
11:43 Going
12:34 آینده
13:12 آینده استمراری
14:47 آینده کامل
15:20 استمراری

فرستادن