گزارش ذخیره

45 دقیقه درس انگلیسی: واژگان، گرامر، تلفظ


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٠٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:11 واژگان
15:04 خشکشویی
22:05 تلفن
27:30 حمام
31:51 خداحافظ
34:30 اسب های خود را نگه دارید
36:15 ابزار
39:32 رستوران
43:12 غذا

فرستادن