گزارش ذخیره

وجه التزامی در انگلیسی - گرامر پیشرفته انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٩ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:13 چالش گرامر پیشرفته
01:12 وجه التزامی چیست؟
02:30 اشکال افعال فاعل
04:16 افعال و عباراتی که پس از فاعل قرار می گیرند
05:39 عبارات رایج با فاعل
07:28 بلوپرها
07:33 نتیجه پایانی

فرستادن