گزارش ذخیره

یک درخت چقدر می تواند رشد کند؟ - والنتین حمودی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٢٣ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن