گزارش ذخیره

بهترین راه برای معرفی خود


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:07 مشق شب
01:47 قانون شماره 1: جالب باشید
03:31 قانون شماره 2: آن را کوتاه نگه دارید
04:33 درباره لینگودا اسپرینت
06:33 به کاری که برای امرار معاش انجام می دهید اشاره کنید
07:07 قانون شماره 3: پیشینه قومی خود را ذکر کنید
07:31 آیا باید سن خود را ذکر کنید؟
08:23 قانون چهارم: زیاد حرف نزنید
09:31 قانون شماره 5: ایجاد رابطه
10:34 قانون شماره 6: به زبان بدن خود توجه کنید

فرستادن