گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی | درس 1


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٨ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:16 انواع تخت
00:57 Metal/Meddle
01:23 تلفظ هوستون
01:41 برای رفتن به جایی
02:09 Head on in/Head over/Head upstairs
03:04 Bold
04:12 Wider/Whiter
05:40 Boucle
06:39 Pull up

فرستادن